Přijímací řízení

Důležité termíny přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

  • Den otevřených dveří Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice proběhne v sobotu 27. ledna 2018.
  • Termín pro vydání kritérií přijímacího řízení je stanoven do 31. 1. 2018.
  • Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu je stanoven na 1. března 2018.

K tomuto termínu musí být přihláška potvrzená základní školou fyzicky doručena na adresu školy, nestačí ji podat k poštovní přepravě.

Jednotná přijímací zkouška pro uchazeče o studium proběhne v termínech vyhlášených MŠMT ČR a skládá se ze dvou písemných testů – z matematiky a českého jazyka a literatury.

1. termín 12. dubna 2018 Gymnázium čtyřleté, kód 79-41-K/41, 13. dubna 2018 Gymnázium osmileté, kód 79-41-K/81 2. termín 16.  dubna 2018  Gymnázium čtyřleté, kód 79-41-K/41, 17. dubna 2018 Gymnázium osmileté, kód 79-41-K/81

Jednotná zkouška v náhradním termínu určená pro žáky, jejichž nepřítomnost v řádných termínech byla omluvena např. z důvodu nemoci, je pro oba obory stanovena takto:

  • za 1. termín – 10. května 2018
  • za 2. termín – 11. května 2018

Pod odkazem http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html najdete loňská zadání a klíče k řešení úkolů jednotné přijímací zkoušky, které lze využít k domácí přípravě žáků.

Termíny přijímacího řízení 2018

  I. kolo II. kolo a další
Kriteria přijímacího řízení do 31.1.2018 k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
Přihlášky do 1.3.2018 termín bude stanoven k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
Pozvánky 14 dní před 7 dní před
Centrálně zadávané jednotné testy 4-leté 12.4.2018,

8-leté 13.4.2018

Druhé řádné termíny: 4 leté 16.4.2018, 8-leté 17.4.2018

Náhradní termíny:  1. náhradní termín 10. 5. 2018 a 2. náhradní termín 11. 5. 2018

Vyhodnocení, pořadí, rozhodnutí bude zveřejněno
Omluvení do 3 dnů
Náhradní termín bude zveřejněno
Doručení 5 pracovních dnů uloženo, pak považováno za doručené
Odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
Zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení přijetí