Hospodaření Nadačního fondu Gymnázia Jana Blahoslava za rok 2003

Finanční stav k 1.1.2003: 68 142,42 Kč

I.
Příjmy

1. Příspěvky žáků 95 500,00 Kč
2. Sponzorské dary 10 400,00 Kč
3. Školní ples 62 303,80 Kč
4. Dobrovolné vstupné 5 680,00 Kč
5. Školní ročenky 1 600,00 Kč
6. Ostatní 1 929,90 Kč
7. Bankovní úroky 1 333,79 Kč
Příjmy celkem: 178 747,49 Kč

II.
Výdaje

1. Odměny žákům 20 180,00 Kč
(sportovní soutěže, odborné soutěže ve školském, regionálním a krajském kole, SOČ, nejlepším žákům třídy a školy)  
2. Spolupráce s Bundesrealgymnasium St. Pölten, Rakousko 27 252,50 Kč
3. Spolupráce s Nothern University Of Texas, USA 1 903,60 Kč
4. Cestovné žáků na soutěže 3 874,10 Kč
5. Pěvecký sbor Blahoš 22 998,50 Kč
(dopravné, stravné, spotřební materiál)
6. Příspěvek škole na provoz internetu 51 440,00 Kč
7. Školní ples 13 479,80 Kč
8. Příspěvky maturitním ročníkům 9 781,00 Kč
9. Pronájmy sálů na kulturní akce 3 500,00 Kč
10. Školní majáles 2 545,00 Kč
11. Drobný materiál pro kroužky 2 138,70 Kč
(kroužek dramatický, výtvarný šachový)
12. Občerstvení hostů 751,70 Kč
13. Ostatní spotřební materiál 2 150,70 Kč
(volba MISS GJB, mikulášská akce, pamětní listy, květiny, tiskopisy)
14. Bankovní poplatky 1 653,80 Kč
Výdaje celkem: 163 649,40 Kč
 
Finanční stav k 31.12.2003: 83 240,51 Kč

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2003

Dr. Jindra Emmerová
Revizor Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava

Správní rada
Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava
Lány 2
664 91 Ivančice
IČ 49 45 83 61

V Ivančicích 26.4.2004

Věc: Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2003

Ve smyslu § 17 Zákona č. 227/1997 Sb. předkládám správní radě Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období 2003.

Na základě provedeného kontrolního šetření konstatuji, že při ověřování účetní závěrky za rok 2003 jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nabyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.
Dle mého názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek nadačního fondu k 31.12.2003.
Evidence jednotlivých darů a výdajů je prováděna v souladu se zákonem o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice ke dni 31.12.2003.

Dr. Jindra Emmerová
revizor Nadačního fondu
gymnázia Jana Blahoslava