Hospodaření Nadačního fondu Gymnázia Jana Blahoslava za rok 2004

Finanční stav k 1.1.2004: 83 240,51 Kč
 

I.
Příjmy

1. Příspěvky žáků 90 209,00 Kč
2. Sponzorské dary 105 792,00 Kč
3. Školní ples 57 520,00 Kč
4. Dobrovolné vstupné 13 135,00 Kč
5. Školní ročenky 4 090,00 Kč
6. Ostatní 14 377,00 Kč
7. Bankovní úroky 341,16 Kč
Příjmy celkem: 285 464,16 Kč

II.

1. Odměny žákům 16 924,70 Kč
(sportovní soutěže, odborné soutěže ve školském, regionálním a krajském kole, SOČ, nejlepším žákům třídy a školy)  
2. Návštěva amerických studentů 2 484,00 Kč
3. Cestovné žáků na soutěže 4 751,00 Kč
4. Pěvecký sbor Blahoš 6 159,00 Kč
(dopravné, stravné, spotřební materiál)  
5. Školní ples 14 684,00 Kč
6. Příspěvky maturitním ročníkům 15 357,00 Kč
7. Školní majáles 2 538,00 Kč
8. Příspěvek školnímu sportovnímu klubu 600,00 Kč
9. Občerstvení hostů včetně drobných dárků 742,00 Kč
10. Ostatní 3 199,00 Kč
(pamětní listy, květiny, tiskopisy, poštovné, drobný materiál pro školní zájmové kroužky atd.)  
11. Bankovní poplatky 829,47 Kč
12. Oslavy 85. výroční školy 166 877,10
Výdaje celkem: 235 145,27 Kč
 
Finanční stav k 31.12.2004: 133 559,40 Kč

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2004

Dr. Jindra Emmerová
Revizor Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava

Správní rada
Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava
Lány 2
664 91 Ivančice
IČ 49 45 83 61

V Ivančicích 29.3.2005

Věc: Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2004

Ve smyslu § 17 Zákona č. 227/1997 Sb. předkládám správní radě Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období 2004.

Na základě provedeného kontrolního šetření konstatuji, že při ověřování účetní závěrky za rok 2004 jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nabyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.
Dle mého názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek nadačního fondu k 31.12.2004.
Evidence jednotlivých darů a výdajů je prováděna v souladu se zákonem o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice ke dni 31.12.2004.

Dr. Jindra Emmerová
revizor Nadačního fondu
gymnázia Jana Blahoslava