Hospodaření Nadačního fondu Gymnázia Jana Blahoslava za rok 2005

Finanční stav k 1.1.2005: 133 559,40 Kč
 

I.
Příjmy

1. Tržby z prodeje služeb 104 100,00 Kč
(na poznávací zájezd žáků – Chorvatsko, divadelní soubor Hodonín, drobné vratky)  
2. Tržby z prodeje služeb – podléhající danění 62 300,00 Kč
(výnosy ze školního plesu)  
3. Ostatní výnosy 329,37 Kč
(bankovní poplatky)  
4. Přijaté příspěvky do fondu 84 174,00 Kč
(od žáků a dalších fyzických a právnických osob)  
5. Přijaté dary 137 000,00 Kč
(p. Helán, p. Závišková, p. Knorr, Město Ivančice)  
Příjmy celkem: 387 903,37 Kč

II.
Výdaje

1. Spotřeba materiálu 7 738,50 Kč
(drobné kancelářské potřeby, potraviny na přípravu pohoštění hostů, materiál pro výtvarné kroužky)  
2. Cestovné 7 756,50 Kč
(cestovné žáků na soutěže, olympiády)  
3. Ostatní služby 241 867,50 Kč
(startovné žáků při soutěžích, pronájem sálů, doprava autobusem, podané občerstvení, kulturní akce – poznávací zájezd – Chorvatsko)  
4. Ostatní služby – podléhající danění 25 731,00 Kč
(organizování školního plesu)  
5. Odměny žákům 17 561,50 Kč
(za sportovní soutěže, olympiády v odborných předmětech, studijní výsledky a další reprezentaci školy)  
6. Ostatní náklady 2 104,50 Kč
(bankovní poplatky, pojištění, ostatní poplatky)  
Výdaje celkem: 302 759,50 Kč
 
Finanční stav k 31.12.2005: 218 703,27 Kč

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2005

Dr. Jindra Emmerová
Revizor Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava

Správní rada
Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava
Lány 2
664 91 Ivančice
IČ 49 45 83 61

V Ivančicích 22.3. 2006

Věc: Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2005

Ve smyslu § 17 zákona č. 227/1997 Sb. a ve znění pozdějších předpisů předkládám správní radě Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období 2005.

Na základě provedeného kontrolního šetření konstatuji, že při ověřování účetní závěrky za rok 2005 jsem nezjistila žádné sku-tečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.

Dle mého názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek nadačního fondu k 31.12. 2005.

Evidence jednotlivých darů a výdajů je prováděna v souladu se zákonem o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice ke dni 31.12.2005.

Dr. Jindra Emmerová, v. r.
revizor Nadačního fondu
gymnázia Jana Blahoslava