Hospodaření Nadačního fondu Gymnázia Jana Blahoslava za rok 2006

I.
Výnosy

1. Tržby z prodeje služeb – podléhající danění 60 520,00 Kč
(výnosy ze školního plesu)  
2. Ostatní výnosy 180,86 Kč
(bankovní úroky)  
3. Přijaté příspěvky do fondu 50 768,50 Kč
(od žáků a dalších fyzických a právnických osob)  
4. Přijaté dary 22 000,00 Kč
(p. Ing.Závišková, p. MUDr. Krejčíková,Město Ivančice)  
 
Výnosy celkem: 133 469,36 Kč

II.
Náklady

1. Spotřeba materiálu 23 623,50 Kč
(drobné kancelářské potřeby, potraviny na přípravu pohoštění hostů, materiál pro kroužky, apod.)  
2. Cestovné 2 460,00 Kč
(cestovné žáků na soutěže, olympiády)  
3. Ostatní služby 46 482,30 Kč
(startovné žáků při soutěžích, výroba školního almanachu, potisk triček, podané občerstvení, stužkování maturantů)  
4. Ostatní služby – podléhající danění 30 405,50 Kč
(organizování školního plesu)  
5. Odměny žákům 27 059,00 Kč
(za sportovní soutěže, olympiády v odborných předmětech, studijní výsledky a další reprezentaci školy)  
6. Ostatní náklady 1 367,50 Kč
(bankovní poplatky, pojištění, ostatní poplatky)  
Náklady celkem: 131 397,80 Kč
 
Výsledek hospodaření po zdanění: 2 071,56 Kč
 
Vlastní jmění k 31.12.2006: 218 703,27 Kč
 
Drobný dlouhodobý majetek 59 443,00 Kč
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci 38 712,50 Kč

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2006

Dr. Jindra Emmerová
Revizor Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava

Správní rada
Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava
Lány 2
664 91 Ivančice
IČ 49 45 83 61

V Ivančicích 29.3.2007

Věc: Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2006

Ve smyslu § 17 zákona č. 227/1997 Sb. a ve znění pozdějších předpisů předkládám správní radě Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období 2006.

Na základě provedeného kontrolního šetření konstatuji, že při ověřování účetní závěrky za rok 2006 jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.

Dle mého názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek nadačního fondu k 31.12.2006.

Evidence jednotlivých darů a výdajů je prováděna v souladu se zákonem o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice ke dni 31.12.2006.

Dr. Jindra Emmerová, v. r.
revizor Nadačního fondu
gymnázia Jana Blahoslava