Hospodaření Nadačního fondu Gymnázia Jana Blahoslava za rok 2007

I.
Výnosy

1. Tržby z prodeje služeb – podléhající danění 64 640,00 Kč
(výnosy ze školního plesu)  
2. Ostatní výnosy 537,37 Kč
(bankovní úroky, jiné výnosy)  
3. Přijaté příspěvky do fondu 86 240,00 Kč
(od žáků a dalších fyzických a právnických osob)  
4. Převedené prostředky z vlastního jmění použité na činnost 106 000,00 Kč
 
Výnosy celkem: 257 417,37 Kč

II.
Náklady

1. Spotřeba materiálu 3 709,50 Kč
(drobné kancelářské potřeby, potraviny na přípravu pohoštění hostů, materiál pro kroužky, apod.)  
2. Cestovné 2 460,00 Kč
(cestovné žáků na soutěže, olympiády)  
3. Ostatní služby 41 717,50 Kč
(startovné žáků při soutěžích, výroba školního almanachu, potisk triček, podané občerstvení, stužkování maturantů, školní majáles)  
4. Ostatní služby – podléhající danění 16 658,00 Kč
(organizování školního plesu)  
5. Odměny žákům 34 891,00 Kč
(za sportovní soutěže, olympiády v odborných předmětech, studijní výsledky a další reprezentaci školy)  
6. Ostatní náklady 1 380,50 Kč
(bankovní poplatky, pojištění, ostatní poplatky)  
Finanční dar gymnáziu na učební pomůcky 100 000,00 Kč
Náklady celkem: 200 816,50 Kč
 
Výsledek hospodaření po zdanění: 56 600,87 Kč
 
Vlastní jmění k 31.12.2007: 114 774,83 Kč
 
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci 42 086,50 Kč

Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2007

Dr. Jindra Emmerová
Revizor Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava

Správní rada
Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava
Lány 2
664 91 Ivančice
IČ 49 45 83 61

V Ivančicích 18.4.2008

Věc: Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2007

Ve smyslu § 17 zákona č. 227/1997 Sb. a ve znění pozdějších předpisů předkládám správní radě Nadačního fondu gymnázia Jana Blahoslava zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období 2007.

Na základě provedeného kontrolního šetření konstatuji, že při ověřování účetní závěrky za rok 2007 jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.

Dle mého názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek nadačního fondu k 31.12.2007.

Evidence jednotlivých darů a výdajů je prováděna v souladu se zákonem o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice ke dni 31.12.2007.

Dr. Jindra Emmerová, v. r.
revizor Nadačního fondu
gymnázia Jana Blahoslava