Hospodaření Nadačního fondu Gymnázia Jana Blahoslava za rok 2008

I.
Výnosy

1. Tržby z prodeje služeb – podléhající dani z příjmů 72 350,00 Kč
(výnosy ze školního plesu)  
2. Ostatní výnosy 208,01 Kč
(bankovní úroky, jiné výnosy)  
3. Přijaté příspěvky do fondu 116 676,00 Kč
(od žáků a dalších fyzických a právnických osob)  
4. Převedené prostředky z vlastního jmění použité na činnost 107 340,99 Kč
 
Výnosy celkem: 296 575,00 Kč

II.
Náklady

1. Spotřeba materiálu 18 505,50 Kč
(drobný spotřební materiál, potraviny na přípravu pohoštění hostů, pracovní materiál pro kroužky, školní majáles, apod.)  
2. Cestovné 2 019,00 Kč
(cestovné žáků na soutěže, olympiády)  
3. Ostatní služby 66 992,50 Kč
(startovné žáků při soutěžích, výroba školního almanachu, potisk triček, podané občerstvení, stužkování maturantů, školní majáles)  
4. Ostatní služby – podléhající danění 32 028,50 Kč
(organizování školního plesu)  
5. Odměny žákům 36 960,50 Kč
(za sportovní soutěže, olympiády v odborných předmětech, studijní výsledky a další reprezentaci školy)  
6. Ostatní náklady 1 422,00 Kč
(bankovní poplatky, pojištění, ostatní poplatky)  
Finanční dar gymnáziu na učební pomůcky 98 325,50 Kč
Náklady celkem: 256 253,50 Kč
 
Výsledek hospodaření po zdanění: 40 321,50 Kč
 
Vlastní jmění k 31.12.2008: 64 034,71 Kč
 
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci 47 263,50 Kč