Hospodaření Nadačního fondu Gymnázia Jana Blahoslava za rok 2009

I.
Výnosy

1. Tržby z prodeje služeb – podléhající dani z příjmů 70 950,00 Kč
(výnosy ze školního plesu)  
2. Ostatní výnosy 94,27 Kč
(bankovní úroky, jiné výnosy)  
3. Přijaté příspěvky do fondu 188 823,00 Kč
(od žáků a dalších fyzických a právnických osob)  
4. Převedené prostředky z vlastního jmění použité na činnost 0,00 Kč
 
Výnosy celkem: 259 867,27 Kč

II.
Náklady

1. Spotřeba materiálu 95 437,00 Kč
(drobný spotřební materiál, potraviny na přípravu pohoštění hostů, pracovní materiál pro kroužky, školní majáles, oslavy 90. výročí školy,apod.)  
2. Cestovné 6 397,00 Kč
(cestovné žáků na soutěže, olympiády)  
3. Ostatní služby 45 106,00 Kč
(startovné žáků při soutěžích, výroba školního almanachu, potisk triček, podané občerstvení, přípravy maturantů, školní majáles, oslavy 90. výročí školy)  
4. Ostatní služby – podléhající danění 31 443,50 Kč
(organizování školního plesu)  
5. Odměny žákům 39 285,00 Kč
(za sportovní soutěže, olympiády v odborných předmětech, studijní výsledky a další reprezentaci školy)  
6. Ostatní náklady 1 389,00 Kč
(bankovní poplatky, pojištění, ostatní poplatky)  
Náklady celkem: 219 057,50 Kč
 
Výsledek hospodaření po zdanění: 40 809,77 Kč
 
Vlastní jmění k 31.12.2009: 104 356,21 Kč
 
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci 59 940,00 Kč