Hospodaření Nadačního fondu Gymnázia Jana Blahoslava za rok 2010

I.
Výnosy

1. Tržby z prodeje služeb – podléhající dani z příjmů 60 000,00 Kč
(výnosy ze školního plesu)  
2. Ostatní výnosy 431,40 Kč
(bankovní úroky, jiné výnosy)  
3. Přijaté příspěvky do fondu 45 524,00 Kč
(od žáků a dalších fyzických a právnických osob)  
4. Převedené prostředky z vlastního jmění použité na činnost 66 090,10 Kč
 
Výnosy celkem: 172 045,50 Kč

II.
Náklady

1. Spotřeba materiálu 44 583,00 Kč
(drobný spotřební materiál, potraviny na přípravu pohoštění hostů, pracovní materiál pro kroužky, školní majáles, oslavy 90. výročí školy,apod.)  
2. Cestovné 4 898,00 Kč
(cestovné žáků na soutěže, olympiády)  
3. Ostatní služby 26 255,00 Kč
(startovné žáků při soutěžích, výroba školního almanachu, potisk triček, podané občerstvení, přípravy maturantů, školní majáles, adpod.)  
4. Ostatní služby – podléhající dani z příjmů 38 115,00 Kč
(organizování školního plesu)  
5. Odměny žákům 34 841,00 Kč
(za sportovní soutěže, olympiády v odborných předmětech, studijní výsledky a další reprezentaci školy)  
6. Ostatní náklady 1 468,50 Kč
(bankovní poplatky, pojištění, ostatní poplatky)  
Náklady celkem: 150 160,50 Kč
 
Výsledek hospodaření po zdanění: 21 885,00 Kč
 
Vlastní jmění k 31.12.2010: 79 075,88 Kč
 
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci 48 380,50 Kč

Zpracovala: Miluše Klímová
28. 3. 2011