Hospodaření Nadačního fondu Gymnázia Jana Blahoslava za rok 2011

I.
Výnosy

1. Tržby z prodeje služeb – podléhající dani z příjmů 58 875,00 Kč
(výnosy ze školního plesu)  
2. Ostatní výnosy 119,99 Kč
(bankovní úroky, jiné výnosy)  
3. Přijaté příspěvky do fondu 77 803,00 Kč
(od žáků a dalších fyzických a právnických osob)  
4. Převedené prostředky z vlastního jmění použité na činnost 0,00 Kč
 
Výnosy celkem: 136 797,99 Kč

II.
Náklady

1. Spotřeba materiálu 7 540,00 Kč
(drobný spotřební materiál, potraviny na přípravu pohoštění hostů, pracovní materiál pro kroužky, školní majáles, oslavy 90. výročí školy,apod.)  
2. Cestovné 5 665,00 Kč
(cestovné žáků na soutěže, olympiády)  
3. Ostatní služby 38 828,00 Kč
(startovné žáků při soutěžích, výroba školního almanachu, potisk triček, podané občerstvení, přípravy maturantů, školní majáles, adpod.)  
4. Ostatní služby – podléhající dani z příjmů 26 235,00 Kč
(organizování školního plesu)  
5. Odměny žákům 40 611,00 Kč
(za sportovní soutěže, olympiády v odborných předmětech, studijní výsledky a další reprezentaci školy)  
6. Ostatní náklady 1 720,50 Kč
(bankovní poplatky, pojištění, ostatní poplatky)  
Náklady celkem: 120 599,50 Kč
 
 
Vlastní jmění k 31.12.2011: 100 960,88 Kč
 
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci 63 796,50 Kč

Zpracovala: Miluše Klímová
28. 3. 2012