Hospodaření Nadačního fondu Gymnázia Jana Blahoslava za rok 2012

I. Výnosy

1. Tržby z prodeje služeb – podléhající dani z příjmů 70 625,00 Kč
(výnosy ze školního plesu)
2. Ostatní výnosy 36 633,55 Kč
(bankovní úroky, jiné výnosy)
3. Přijaté příspěvky do fondu 168 940,00 Kč
(od žáků a dalších fyzických a právnických osob)
Výnosy celkem: 276 198,55 Kč

II. Náklady

1. Spotřeba materiálu 21 901,00 Kč
(drobný spotřební materiál, potraviny na přípravu pohoštění hostů, pracovní materiál pro   kroužky, školní majáles, apod.)
2. Cestovné 5 105,00 Kč
(cestovné žáků na soutěže, olympiády)
3. Ostatní služby 101 474,00 Kč
(startovné žáků při soutěžích, výroba školního almanachu, potisk triček, podané občerstvení, přípravy maturantů, školní majáles, adpod.)
4. Ostatní služby – podléhající dani z příjmů 23 968,00 Kč
(organizování školního plesu)
5. Odměny žákům 47 259,00 Kč
(za sportovní soutěže, olympiády v odborných předmětech, studijní výsledky a další reprezentaci školy)
6. Ostatní náklady 2 094,00 Kč
(bankovní poplatky, pojištění, ostatní poplatky)
Náklady celkem: 201 801,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění: 74 397,55 Kč
Vlastní jmění k 31.12.2012: 117 159,37 Kč
Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci 54 856,50 Kč

Zpracovala: Miluše Klímová 28. 3. 2013