Přijímací řízení

Třetí kolo přijímacího řízení – čtyřleté všeobecné studium

Druhé kolo přijímacího řízení – čtyřleté všeobecné studium

Aktualizace: ke dni 22. 5. 2018 je k dispozici 6 volných míst.

Výsledky přijímacího řízení

Informace o dalších termínech v přijímacím řízení

Důležité upozornění! V případě vážných důvodů nepřítomnosti uchazeče na přijímacích zkouškách je nutné do tří pracovních dnů doručit škole omluvenku podepsanou zákonným zástupcem uchazeče (§ 60 odst. 11 školského zákona). Omluvení uchazeči budou písemně pozváni k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek.

Nahlížení do spisu

Před stanovením výsledného pořadí uchazečů o studium a před vydáním rozhodnutí budou moci zákonní zástupci uchazečů nahlédnout do spisu, aby se předešlo situaci, kdy by pro správní rozhodnutí nebyly k dispozici všechny úplné údaje. V době nahlížení do spisu NEBUDE ještě stanoveno pořadí uchazečů, ani nebudou k dispozici rozhodnutí o přijetí či nepřijetí! Pro nahlédnutí do spisu je určena doba od 8:00 do 10:00 hodin dne 2. 5. 2018.

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve výsledkové listině pod evidenčním číslem přihlášky (viz POZVÁNKA) nejdříve dne 2. 5. 2018 ve 20:00 hodin na úřední desce a na webových stánkách školy www.gjbi.cz.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče bude vydáváno osobně zákonným zástupcům uchazečů ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 12:00 do 17:00 hod. a v pátek 4. 5. 2018 od 11:00 do 15:00 hod. Zákonní zástupci přijatých uchazečů mohou v případě zájmu o studium na naší škole ihned odevzdat zápisové lístky.

K vyzvednutí rozhodnutí si s sebou prosím přineste občanský průkaz kvůli ověření totožnosti a evidenční číslo přihlášky (viz POZVÁNKA).

Odvolání

Proti rozhodnutí školy se lze v souladu s § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 60 odst. 19 a § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace a v souladu s § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí obsahovat údaje o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Druhé a případná další kola přijímacího řízení budou vyhlášena podle naplněnosti oboru vzdělání na základě výsledků prvního kola na této webové stránce.


První kolo přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení se konají na všech středních školách ukončených maturitní zkouškou jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka a literatury zpracované CERMATem v následujících termínech:

  • čtvrtek 12. dubna a pondělí 16. dubna 2018 (pro čtyřleté studium)
  • pátek 13. dubna a úterý 17. dubna 2018 (pro osmileté studium)

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce včetně ukázek testů najdete na stránkách CERMATu . Z obou pokusů bude uchazeči do výsledkové listiny na obou školách započítán lepší výsledek.

Přihláška ke studiu                                                              

K podání přihlášky lze použít jen poslední verzi příslušného formuláře, jehož papírovou podobu získáte na základní škole nebo v prodejnách SEVT, příp. si formulář můžete stáhnout na stránkách MŠMT ČR. Použití staženého formuláře je podmíněno oboustranným vytištěním na jeden list, postačuje černobílý tisk.  Při vyplňování přihlášky prosím dbejte na uvedení správného názvu školy – Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace.

Přijímání přihlášek

Přihlášky ke studiu přijímáme každý pracovní den v době 7:45 – 9:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod. v přízemí vlevo (kancelář paní L. Kocábové nebo paní Ing. S. Musilové). K přihláškám není třeba dokládat výstupní hodnocení žáka ze základní školy ani zdravotní potvrzení. Přihlášky musí být doručeny (tj. fyzicky předány) škole do čtvrtka 1. března 2018.

Důležitá upozornění:

  • Termín 1. března 2018 neplatí pro podání přihlášky k poštovní přepravě. Přihlášky, které budou do školy fyzicky doručeny po 1. březnu 2018, nebudou akceptovány. Podací razítko pošty nerozhoduje.
  • Známky potvrzované školou musí být na jednom listě společně s úvodní stránkou přihlášky. Jestliže je přihláška vytištěna na dvou listech, je nutné tyto listy spojit, spoj přelepit a opatřit razítkem školy, kterou žák navštěvuje.

Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který doloží doporučení (nebo platný předchozí posudek) školského poradenského zařízení, budou v souladu s § 13 vyhlášky 363/2016 Sb. podmínky pro konání přijímací zkoušky upraveny ve smyslu tohoto doporučení (např. dle přiznaného stupně podpůrných opaření).

Příklady možných úprav podmínek:

  • Přiměřené prodloužení času pro řešení testů jednotné zkoušky.
  • Úpravu zkušební dokumentace (např. úprava velikosti písma v případě zrakového postižení),
  • Možnost přítomnosti asistenta pedagoga, tlumočníka do českého znakového písma apod.

V souladu § 1 odst. (1) písm. h) vyhlášky 363/2016 Sb. musí být doporučení školského poradenského zařízení součástí přihlášky ke vzdělávání. Musí tedy být škole doručeno nejpozději do 1. března 2018. Později doručená doporučení nemohou být zohledněna. K přihlášce postačuje doložit platné doporučení, které žák základní školy obdržel v průběhu základního vzdělávání, pokud v něm jsou uvedena konkrétní doporučení.

Kritéria pro přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41) pro žáky 9. tříd základních škol, školní vzdělávací program: ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM.

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/81) pro žáky 5. tříd základních škol, školní vzdělávací program: OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM.

Učební plány jsou k dispozici na webu školy, www.gjbi.cz, sekce Informace o studiu. Podrobnější informace k přijímacímu řízení podává ředitel školy Mgr. Radek Musil.

 

Termíny přijímacího řízení 2018

  I. kolo II. kolo a další
Kriteria přijímacího řízení 4- leté studium

8- leté studium

k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
Přihlášky do 1.3.2018 termín bude stanoven k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
Pozvánky 14 dní před 7 dní před
Centrálně zadávané jednotné testy 4-leté 12.4.2018,

8-leté 13.4.2018

Druhé řádné termíny: 4 leté 16.4.2018, 8-leté 17.4.2018

Náhradní termíny:  1. náhradní termín 10. 5. 2018 a 2. náhradní termín 11. 5. 2018

Vyhodnocení, pořadí, rozhodnutí bude zveřejněno
Omluvení do 3 dnů
Náhradní termín bude zveřejněno
Doručení 5 pracovních dnů uloženo, pak považováno za doručené
Odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
Zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení přijetí