Informace k přijímacímu řízení 2017

V prvním kole přijímacího řízení se konají na všech středních školách ukončených maturitní zkouškou jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka a literatury zpracované CERMATem v následujících termínech:

  • středa 12. dubna a středa 19. dubna 2017 (pro čtyřleté studium)
  • úterý 18. dubna a čtvrtek 20. dubna 2017 (pro osmileté studium)

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce včetně ukázek testů najdete na stránkách CERMATu. Z obou pokusů bude uchazeči do výsledkové listiny na obou školách započítán lepší výsledek.

Přihláška ke studiu                                                             

K podání přihlášky lze použít jen poslední verzi příslušného formuláře, jehož papírovou podobu získáte na základní škole nebo v prodejnách SEVT, příp. si formulář můžete stáhnout zde. Použití staženého formuláře je podmíněno oboustranným vytištěním na jeden list, postačuje černobílý tisk.  Při vyplňování přihlášky prosím dbejte na uvedení správného názvu školy – Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace.

Přijímání přihlášek

Přihlášky ke studiu přijímáme každý pracovní den v době 7:45 – 9:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod. v přízemí vlevo (kancelář paní L. Kocábové nebo paní Ing. S. Musilové). K přihláškám není třeba dokládat výstupní hodnocení žáka ze základní školy ani zdravotní potvrzení. Přihlášky musí být doručeny (tj. fyzicky předány) škole do úterý 1. března 2017.

Důležitá upozornění:

  • Termín 1. března 2017 neplatí pro podání přihlášky k poštovní přepravě. Přihlášky, které budou do školy fyzicky doručeny po 1. březnu 2017, nebudou akceptovány. Podací razítko pošty nerozhoduje.
  • Známky potvrzované školou musí být na jednom listě společně s úvodní stránkou přihlášky. Jestliže je přihláška vytištěna na dvou listech, je nutné tyto listy spojit, spoj přelepit a opatřit razítkem školy, kterou žák navštěvuje.

Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který doloží doporučení (nebo platný předchozí posudek) školského poradenského zařízení, budou v souladu s § 13 vyhlášky 363/2016 Sb. podmínky pro konání přijímací zkoušky upraveny ve smyslu tohoto doporučení (např. dle přiznaného stupně podpůrných opaření).

Příklady možných úprav podmínek:

  • Přiměřené prodloužení času pro řešení testů jednotné zkoušky.
  • Úpravu zkušební dokumentace (např. úprava velikosti písma v případě zrakového postižení),
  • Možnost přítomnosti asistenta pedagoga, tlumočníka do českého znakového písma apod.

V souladu § 1 odst. (1) písm. h) vyhlášky 363/2016 Sb. musí být doporučení školského poradenského zařízení součástí přihlášky ke vzdělávání. Musí tedy být škole doručeno nejpozději do 1. března 2017. Později doručená doporučení nemohou být zohledněna. K přihlášce postačuje doložit platné doporučení, které žák základní školy obdržel v průběhu základního vzdělávání, pokud v něm jsou uvedena konkrétní doporučení.

Kritéria pro přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41) pro žáky 9. tříd základních škol, školní vzdělávací program: ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM.

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/81) pro žáky 5. tříd základních škol, školní vzdělávací program: OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM.

Učební plány jsou k dispozici na webu školy, www.gjbi.cz, sekce Informace o studiu. Podrobnější informace k přijímacímu řízení podává ředitel školy Mgr. Radek Musil.