SOČ

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěží talentovaných studentů středních škol. Oficiálním vyhlašovatelem je MŠMT ČR. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Cílem této soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Organizační řád

Plné znění Organizačního řádu soutěže č.j. 14890/2012-51 ze dne 16. 4. 2012 najdete na Internetu na stránkách www.nidm.cz nebo www.soc.cz.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy, studenti prvního ročníku denního studia vyšší odborné školy a výjimečně i talentovaní žáci základní školy. Soutěžit mohou v kterémkoli z oborů na základě vlastního zájmu s individuální nebo kolektivní prací (kolektiv může mít max. tři členy).

Do soutěže se může přihlásit jednotlivec i kolektiv:

a) s řešením problému – zpracovává se písemně na základě získaných teoretických, respektive praktických poznatků, který může být doplněn i praktickou ukázkou – výsledkem teoretického řešení daného úkolu nebo problému,

b) s návrhem technického zařízení, popřípadě součástí funkčního modelu nebo zařízení, které obsahuje teoretické zdůvodnění návrhu, funkční popis zařízení a potřebnou technickou dokumentaci,

c) s návrhem učební pomůcky – didaktické technologie – návrh musí obsahovat funkční popis zařízení, možnosti jeho praktického uplatnění, případně vyčíslení nákladů na výrobu a potřebnou technickou dokumentaci, fotodokumentaci nebo funkční model.

Student nemůže opakovaně soutěžit se stejnou prací. Může ale soutěžit s tzv. pokračující prací. V tomto případě musí být patrný jasný posun při řešení dané problematiky ve srovnání s prací, která již byla v SOČ obhajována.

Soutěž je organizována na několika úrovních – školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní přehlídka SOČ. Okresní kolo řídí okresní komise SOČ, krajské kolo řídí krajská komise SOČ a v průběhu celostátní přehlídky koordinuje činnost odborných porot Ústřední porota SOČ. Celoročně soutěž řídí Ústřední komise SOČ.

Pravidla pro postup ze školního kola do okresního kola určuje okresní komise SOČ, pro postup do krajského kola krajská komise SOČ. Do celostátního kola soutěže SOČ postupují nejlepší soutěžní práce doporučené krajskou odbornou porotou. V krajských přehlídkách a na celostátní přehlídce stanovují odborné poroty jednoznačné pořadí všech soutěžních prací.

Soutěžní obory

1. Matematika a statistika

2. Fyzika

3. Chemie

4. Biologie

5. Geologie a geografie

6. Zdravotnictví

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

8. Ochrana a tvorba životního prostředí

9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design

10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů

12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

13. Ekonomika a řízení

14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

16. Historie

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

18. Informatika

Jaké zvolit téma?

Nejdříve si musíte stanovit problém, který chcete řešit. Potom si vyhledáte v literatuře, co je o tématu již publikováno. Když je jasné, kam až dospěl pokrok ve zvolené oblasti, rozhodnete se, co chcete udělat Vy. Stanovíte si hypotézu, nebo zvolený problém upřesníte. A začnete pracovat. Je dobré průběžné výsledky někomu ukázat a s někým je konzultovat. Může se stát, že budete muset práci zčásti přepracovat, nebo dokonce začít znovu. Zpracování výsledků a konečná formulace závěrů nakonec není sice nejsnazší etapou, o to je však příjemnější, protože se práce chýlí k závěru.

Pokud jste se dosud nerozhodli, jak budete své téma formulovat, obraťte se nejprve na p. uč. Mrázovou. Může Vám poradit téma sama, nebo Vám doporučí vhodného konzultanta – např. z blízkého výzkumného ústavu, vysoké školy nebo z jiného odborného pracoviště, podniku či zařízení, které se zabývají obdobnými tématy, jako je to Vaše.

Ročníkové práce

Na škole se zpracovávají ročníkové práce, které pokud jsou originální a splňují požadované náležitosti, lze rovněž předložit k obhajobě. Zajímavá témata a konzultanty naleznete na webových stránkách SOČ v přehledu témat SOČ. Inspirovat Vás může i archiv vítězných prací SOČ na www.soc.cz.

Jak se přihlásit

Soutěž SOČ je vyhlašovaná MŠMT jako postupová soutěž, která se koná zpravidla na úrovni školních kol, okresních kol, krajských kol a vyvrcholením je celostátní přehlídka.

Účast v soutěži je podmíněna včasným přihlášením v souladu s harmonogramem SOČ pro aktuální ročník a s pokyny školního organizátora SOČ.

Harmonogram 36. ročníku SOČ

Školní přehlídky SOČ              únor – březen 2014

Okresní přehlídky SOČ           březen – duben 2014

Krajské přehlídky SOČ           duben – 15. květen 2014

Celostátní přehlídka SOČ       13. až 15. června 2014

Dotazy:

1. Chci se přihlásit do soutěže SOČ. Co mám udělat?

Kontaktovat p. uč. Mrázovou (garant školního kola) osobně nebo napsat email (mrazova@gjbi.cz).

2. Do kdy se musím přihlásit, kde najdu termíny konání soutěže?

Rozhodni se co nejdříve, ať můžeš na práci pracovat. Školní kolo proběhne na přelomu ledna a února 2014.

3. Můžu pracovat na SOČce sám/sama, nebo v týmu?

Ano, pracovat můžeš sám/sama nebo v týmu, který může mít maximálně 3 členy.

4. Mohu se soutěže účastnit s více než jednou soutěžní prací?

Ano. Soutěže se můžete účastnit s více pracemi.

Školní rok 2012/2013

Okresní kolo SOČ

Dne 18. 4. 2013 se na Gymnáziu Zastávka konalo okresní kolo soutěže talentovaných středoškoláku – SOČ. Jednalo se o veřejné obhajoby před komisí, ve které byli vyučující i odborníci.  Martin Vondráček z 8. A svou práci Třípásmový LED zdroj světla pro biologické účely výborně obhájil v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a postoupil do krajského kola.

Krajské kolo SOČ

Krajské kolo se konalo 15. 5. 2013 na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše v Brně.  Úvodní řeč před všemi studenty pronesl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, ředitel gymnázia RNDr. Jiří Herman, Ph.D. a předseda ústřední komise SOČ PaedDr. Milan Škrabal. Poté se studenti rozdělili do skupin podle obhajovaných oborů. Práce v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace byly na velmi vysoké úrovni. Mohli jsme zhlédnout vedle Martinovy práce (Třípásmový LED zdroj světla pro biologické účely) model pásového dopravníku, stolní MP3 přehrávač, robotickou ruku a další.

Výsledková listina kategorie 10

Příjmení, jméno Škola Práce
Lelek Martin SPŠ EIT Brno Stolní MP3 přehrávač
Benda Dušan SPŠ EIT Brno Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S
Kudlička Michal G Brno – Řečkovice Laserový střelecký trenažér
Pernikář Aleš, Benda Dušan SPŠ EIT Brno Model pásového dopravníku s manipulátorem a třídícím systémem
Vítek Radim, Sedlo Radim SPŠ EIT Brno Robotická ruka
Vondráček Martin G JB Ivančice Třípásmový LED zdroj světla pro biologické účely