Úřední deska

13. 10. 2020

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v roce 2021

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, určuje podle § 79 odstavce 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou číslo 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilová části maturitní zkoušky pro rok 2021.

 1. Povinné zkoušky

Žáci si mohou vybírat z následující nabídky:

 1. Cizí jazyky
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 1. Dějepis
 2. Základy společenských věd
 3. Matematika
 4. Fyzika
 5. Chemie
 6. Biologie
 7. Zeměpis
 8. Dějiny umění

Povinným maturitním předmětem je Anglický jazyk.

 1. Nepovinné předměty, žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky
 2. Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky je stejná jako pro zkoušky povinné.
 3. Matematika+

Všechny zkoušky v profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí, zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků také formou písemné práce.

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem (tzv. „nahrazující zkouška z cizího jazyka“). Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z tohoto cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března, součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Totéž platí, pokud si žák vybere cizí jazyk jako nepovinný předmět.

Ivančice 13. října 2020                           Ing. Ivana Čermáková                                                                                                           ředitelka

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v roce 2021. (pdf)

Maturitní témata pro profilovou část MZ 2021. (pdf)

23. 07. 2020

Termín konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky – podzimní zkušební období.

03. 07. 2020

Výsledky voleb do školské rady

25, 06. 2020

Seznam kandidatur na členy školské rady.

24. 06. 2020

Výsledek přijímacího řízení – nové rozhodnutí.

16. 06. 2020

Informace ke zveřejnění výsledků PŘ

Výsledky PŘ čtyřleté studium

Výsledky PŘ osmileté studium

10. 06. 2020

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady.

25. 05. 2020

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

06. 04. 2020

Informace k přijímacímu řízení do prvního ročníku vzdělávání, informace o zahájení správního řízení – pozvánka k přijímací zkoušce, přidělení registračního čísla a informování o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí