Úřední deska

23. 06.  2021

Výsledky řádných voleb do školské rady konaných dne 22. 06. 2021.

18. 06. 2021

Seznam kandidatur na členy školské rady

05. 06. 2021 

Vyhlášení řádných voleb do školské rady (pdf)

Přihláška kandidáta do školské rady (docx)

03. 06. 2021

Výsledek přijímacího řízení – odvolání

ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK ČÍSLO JEDNACÍ VÝSLEDEK
4030 přijat/a 8060 přijat/a
4018 přijat/a 8052 přijat/a
4054 přijat/a 8010 přijat/a
4005 přijat/a 8019 přijat/a
4039 přijat/a 8062 přijat/a
4009 přijat/a 8023 přijat/a
4042 přijat/a 8037 přijat/a
4043 přijat/a    
4020 přijat/a    
4019 přijat/a    

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole  (§60 g odst. 6 školského zákona) do deseti pracovních dnů od dnešního dne.

V Ivančicích 3. 6. 2021 

Ing. Ivana Čermáková, ředitelka

20. 05. 2021 

Výsledková listina přijímacích zkoušek –

Osmileté studium, obor 79-41-K/81

Čtyřleté studium, obor 79-41-K/41

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

V případě, že Váš syn/dcera má zájem nastoupit od 1. 9. 2021 ke studiu na naši školu, je nutné dodat zápisový lístek do deseti pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí přijetí ke vzdělávání (nejpozději 3. 6. 2021). Za oznámení se považuje vyvěšení seznamu přijatých žáků na www.gjbi.cz. V souladu s § 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy.

V Ivančicích dne 20. 5. 2021

Ing. Ivana Čermáková, ředitelka

19. 01. 2021

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání 79-41- K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání 79-41- K/81 Gymnázium (osmileté studium)

 

13. 10. 2020

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky v roce 2021

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, určuje podle § 79 odstavce 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou číslo 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilová části maturitní zkoušky pro rok 2021.

Povinné zkoušky

Žáci si mohou vybírat z následující nabídky:

 1. Cizí jazyky
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 1. Dějepis
 2. Základy společenských věd
 3. Matematika
 4. Fyzika
 5. Chemie
 6. Biologie
 7. Zeměpis
 8. Dějiny umění

Povinným maturitním předmětem je Anglický jazyk.

Nepovinné předměty

 1. Žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky.
 2. Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky je stejná jako pro zkoušky povinné.
 3. Matematika rozšiřující

Všechny zkoušky v profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí, zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků také formou písemné práce.

Délka a způsob konání písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků:

Písemná práce z českého jazyka a literatury

 • vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov,
 • časová dotace: 110 minut včetně času na volbu zadání,
 • 6 zadání, z nichž si žák 1 vybere,
 • záznam písemné práce se provádí zpravidla rukopisně. Ve výjimečných případech je možné text vytvořit na počítači, a to pokud to doporučí školské poradenské zařízení.

Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Písemná práce z cizího jazyka

 • vytvoření textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov,
 • časová dotace: 60 minut,
 • 1 zadání,
 • záznam písemné práce se provádí zpravidla rukopisně. Ve výjimečných případech je možné text vytvořit na počítači, a to pokud to doporučí školské poradenské zařízení.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, lze jednu povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem (tzv. „nahrazující zkouška z cizího jazyka“). Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z tohoto cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března, součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Totéž platí, pokud si žák vybere cizí jazyk jako nepovinný předmět.

Ivančice 13. října 2020                           Ing. Ivana Čermáková                                                                                                                   ředitelka

 

Maturitní témata pro profilovou část MZ 2021. (pdf)