Hodnocení mezinárodního projektu

Studenti primy až kvarty našeho gymnázia se zúčastnili v letošním školním roce již 11. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Projekt pořádala Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně při příležitosti vyhlášení měsíce října jako Mezinárodního měsíce školních knihoven 2020 (International School Library Month 2020).

Téma letošního ročníku bylo: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. Účastnilo se ho 940 škol s celkovým počtem 106 879 žáků, z toho bylo 246 škol českých (23 810 žáků) a 694 škol slovenských (83 069 žáků). Slovenská pedagogická knihovna vytvořila 470 dvojic škol s přihlédnutím na typ a druh školy (např. základní škola, 1. stupeň ZŠ, osmileté gymnázium atd.). Z uvedeného počtu bylo 246 partnerských dvojic vytvořených mezi českými a slovenskými školami, 224 partnerských dvojic jen mezi slovenskými školami, protože českých škol se do projektu přihlásilo méně. Naší partnerskou školou bylo Gymnázium sv. Františka z Assisi ze Žiliny.

     Jsme rádi, že vznikl mezinárodní projekt, na kterém mohou pracovat studentky a studenti nižšího stupně gymnázia. Projektu „Záložka“ se žáci našeho gymnázia účastní dlouhodobě a vždy nové a zajímavé téma je každý rok osloví, mohou v něm rozvinout nejen svoje čtenářské a literární znalosti, ale také výtvarnou dovednost a kreativitu.

     Na záložkách jsme začali v letošním roce pracovat již počátkem školního roku, a tak se nám podařilo i v této složité době vytvořit požadovaný počet záložek (120 ks) ještě před 14. říjnem, kdy u nás v České republice byly z důvodu koronavirové pandemie uzavřeny školy, a my jsme tak museli začít vyučovat formou distanční výuky. Balíček se záložkami a drobnými upomínkami na naši školu a město se nám podařilo odeslat 20. 10., do Žiliny dorazil těsně před uzavřením slovenských škol.

     Záložky jsme letos vyráběli částečně ve třídách školy, částečně na školní zahradě. Protože nám v září přálo počasí, mohli jsme si s dětmi číst, povídat o knihách a vyrábět záložky na naší krásné školní zahradě – ať již v zahradním altánu, tak i venku pod stromy, kam nám naše paní ředitelka nechala vynést a v hygienických rozestupech rozmístit lavice a židličky, abychom mohli mít výuku venku (tehdy ještě venku v rozestupech bez roušek, uvnitř budovy byly roušky samozřejmostí).

     Udělali jsme si tentokrát na školní zahradě za slunečného podzimního počasí v jednotlivých třídách jako každý rok na základě připravených záložek besedu o nejzajímavějších knihách, děti se navzájem informovaly, které knihy četly a líbily se jim, přinesly je kamarádům ukázat, přečetly si z nich úryvky a citáty. Často si ukazovaly i zajímavé ilustrace a vypravovaly si o tom, která z knih byla předlohou jejich oblíbeného filmu. Srovnávaly poté literární předlohy a realizace filmů.

     Studenti sekundy dokonce připravili pro ostatní třídy pěkný plakát, na kterém doporučili ostatním žákům knihy, které četli a jež „stojí určitě za přečtení“. Zpracovali také myšlenky slavných lidí o četbě a knihách. Vznikl tak pěkný materiál, který si vyvěsili ve třídě na nástěnku. Při práci na záložkách poslouchali audionahrávky oblíbených knih – např. Staré řecké báje a pověsti od E. Petišky.

     Studenti tercie poslouchali při kreativní práci Bajky barda Beedleho od J. Rowlingové, rozebírali typy humoru v literatuře, vysvětlovali si pojmy ironie, nadsázka, černý humor atd. Dále studenti v hodinách slohu popisovali svoji záložku a připravili také popis pracovního postupu, tedy jak takovou záložku vyrobit. Starším žákům zase sloužila záložka k nácviku charakteristiky literárního hrdiny. Ti, kteří četli přírodní lyriku, se zabývali subjektivně zabarveným popisem (líčením), připomínali si literární figury a tropy. V rámci práce na záložce se žáci v praxi seznámili s tím, co je to próza a poezie, zopakovali si literární pojmy: lyrika, epika, drama, uvědomili si rozdíl mezi klasickou tištěnou knihou a audioknihou.

     Nejstarší studenti zase v hodinách mluvnice srovnávali český a slovenský jazyk nejen z hlediska slovní zásoby, ale také pravopisu. Využili záložky při výuce o jazykových rodinách, rozvrstvení slovanských jazyků atd.

     Připravené záložky jsme v jednotlivých třídách vyfotografovali a jako každý rok i letos je uveřejníme na webových stránkách školy (www.gjbi.cz). Vytvořili jsme také jako již tradičně několik nástěnek s námětem projektu. Ty vždy zdobí vestibul školy a umožňují i starším studentům seznámit se s prací dětí v primě až kvartě. Krátký článek doplněný fotografiemi vyjde také v regionálním tisku – Ivančickém zpravodaji, text bude uveřejněn v Zrcadle.

     Projekt vždy prezentujeme v rámci dne otevřených dveří naší školy, kdy vystavíme nejen nástěnky s prací našich studentů na fotografiích, ale také fotografie záložek a dárečky, které jsme dostali z naší partnerské slovenské školy. Vystavované materiály mají vždy u rodičů, studentů i dalších návštěvníků gymnázia velký ohlas a projekt je hodnocen velmi pozitivně. Budeme se těšit, že to snad vyjde i v letošním školním roce.

     Každoročně také zmiňujeme tento projekt jako velmi úspěšný ve výroční zprávě naší školy a uveřejňujeme o něm článek v ročence gymnázia.

                                                 PhDr. Jana Chocholáčová, koordinátorka projektu