Informace o studiu

Seznam studijních oborů a jejich zaměření

G8 osmileté studium pro žáky pátých ročníků základní školy
(79-41-K/81)
G4 čtyřleté studium pro žáky devátých ročníků základní školy
(79-41-K/41)

Zaměření v obou oborech je všeobecné.

Počet přijímaných žáků

G8 30 žáků
G4 30 žáků

Učební plán

Studenti oborů 79-41-K/41 a 79-41-K/81 (prima, sekunda,tercie, kvinta a první ročník čtyřletého studia) studují podle ŠVP s následujícím učebním plánem:

Předmět I. II. III. IV. Celk. V. VI. VII. VIII. Celk.
1. 2. 3. 4.
Český jazyk 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16
1. cizí jazyk (Aj) 5 4 3 3 15 4 4 5 5 18
2. cizí jazyk (Nj/Rj) 3 3 6 3 3 3 3 12
Obč. vých./ZSV 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8
Dějepis 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 2 2 2 8 2 2 2 6
Matematika 5 5 4 4 18 4 3 4 3 14
Fyzika 2 2 2 2 8 2 2,5 2,5 2 9
Chemie 2 2 2 6 2 2,5 2 6,5
Biologie/geologie 2 2 2 2 8 2 2 2,5 2 8,5
Informatika 2 2 4 2 2 4
Estetická. vých. 3 3 2 2 10 2 2 4
Tělesná vých. 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8
Volitelný 1 2 2 4
Volitelný 2 2 2
Volitelný 3 2 2
Volitelný 4 2 2
Celkem 30 30 31 31 122 33 33 33 33 132

Cizí jazyky

1. cizí jazyk anglický jazyk
2. cizí jazyk německý jazyk nebo ruský jazyk (podle zájmu studentů a možností školy)

Volitelné předměty

1. volitelný předmět – příprava ke státní maturitní zkoušce – jeden předmět z nabídky:

  • Cvičení z matematiky
  • Společenské vědy

2. – 4. volitelný předmět – profilace – vždy jeden předmět z nabídky, pokud se předmět opakuje, je možné ho zvolit pouze jednou.

2. VP 3. VP 4. VP
Dějiny umění Dějepisný seminář Společenskovědní seminář
Psychologie Společenskovědní seminář Dějepisný seminář
Latina Biologický seminář Chemický seminář
Fyzikální seminář Chemický seminář Biologický seminář
Zeměpisný seminář Matematický seminář Seminář z informatiky
Matematický seminář Seminář z informatiky Fyzikální seminář