Informace o studiu

Seznam studijních oborů a jejich zaměření

G8 osmileté studium pro žáky pátých ročníků základní školy (79-41-K/81)
G4 čtyřleté studium pro žáky devátých ročníků základní školy (79-41-K/41)

Zaměření v obou oborech je všeobecné.

Počet přijímaných žáků

G8 30 žáků
G4 50 žáků

Učební plán

Studenti oborů 79-41-K/41 a 79-41-K/81 (prima, sekunda, tercie, kvinta a první ročník čtyřletého studia) studují podle ŠVP s následujícím učebním plánem:

I. II. III. IV. celk. V. VI. VII. VIII. celk.
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 17 4 3 4 4 15
Cizí jazyk – Anglický jazyk 4 4 3 3 14 4 4 5 5 18
Další cizí jazyk 1) 3 3 6 3 3 3 3 12
Matematika 5 5 4 4 18 4 4 3 3 14
Fyzika 2) 2 2 2 2 8 2 2 2,5 2 8,5
Chemie 2) 3) 2 2 2 6 2 2,5 2 6,5
Biologie *) 2) 3) 4) 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8
Zeměpis **) 3) 2 2 2 2 8 2 2 2 6
Dějepis 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8
Občanská výchova5) 4) 1 1 1 1 4
Základy společenských věd 6) 2 2 2 1 7
Informatika 7) 8) 1 1 2 2 6 2 2 1 1 6
Estetická výchova 9) 3 2 2 2 9 2 2 4
Tělesná výchova 4) 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8
1. volitelný předmět 1 1
2. volitelný předmět 2 2 4
3. volitelný předmět – profilace 2 2
4. volitelný předmět – profilace 2 2
5. volitelný předmět – profilace 2 2
Nepovinný předmět Sborový zpěv
Nepovinný předmět Francouzský jazyk
Celkem 30 30 31 31 122 33 32,5 33,5 33 132

 

Čtyřleté studium s rozšířenou výukou anglického jazyka:

I. II. III. IV. celk.
Český jazyk a literatura 4 3 4 4 15
Cizí jazyk – Anglický jazyk 5 5 4 5 19
Další cizí jazyk 1) 3 3 3 3 12
Matematika 4 4 3 3 14
Fyzika 2) 1 2 2,5 2 7,5
Chemie 2) 3) 2 2,5 2 6,5
Biologie 2) 3) 4) 2 2 2 2 8
Zeměpis *) 3) 2 2 2 6
Dějepis 2 2 2 2 8
Občanská výchova5) 
Základy společenských věd 5) 2 2 2 1 7
Informatika 6) 7) 2 2 1 1 6
Estetická výchova 8) 2 2 4
Tělesná výchova 4) 2 2 2 2 8
1. volitelný předmět 1 1
2. volitelný předmět 2 2 4
3. volitelný předmět – profilace 2 2
4. volitelný předmět – profilace 2 2
5. volitelný předmět – profilace
Nepovinný předmět Sborový zpěv
Nepovinný předmět Francouzský jazyk
Celkem 33 33,5 32,5 33 132

Poznámky:

1) Pro celé studium volitelně Německý jazyk nebo Ruský jazyk.

2) Součástí výuky je část vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce – tematický okruh Práce s laboratorní technikou.

3) Součástí vzdělávacího obsahu je obsah předmětu Geologie.

4) Součástí vzdělávacího obsahu je část obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.

5) Součástí vzdělávacího obsahu ve 3. a 4. ročníku je obsah oboru Člověk a svět práce – tematický okruh Svět práce.

6) Součástí vzdělávacího obsahu v 8. ročníku je obsah oboru Člověk a svět práce.

7) Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oblasti Člověk a svět práce – tematický okruh Využití digitálních technologií.

8) Část vzdělávacího obsahu oboru Informatika a ICT je integrována do předmětů Český jazyk a literatura, Fyzika, Chemie, Biologie.

9) V 1. ročníku – 1 hodina týdně hudební výchova, 2 hodiny týdně Výtvarná výchova, ve 2., 3. a 4. ročníku – 1 hodina týdně Hudební výchova, 1 hodina týdně Výtvarná výchova, v 5. a 6. ročníku volitelně Hudební výchova nebo Výtvarná výchova.

*) Předmět Biologie je na nižším stupni gymnázia vytvořen ze vzdělávacího oboru Přírodopis

**) Předmět Zeměpis je na vyšším stupni gymnázia vytvořen ze vzdělávacího oboru Geografie.

 

Volitelné předměty

1. volitelný předmět– jeden předmět z nabídky:

Studentská firma

Cvičení z ICT

Anglická konverzace

2. volitelný předmět – příprava ke státní maturitní zkoušce – jeden předmět z nabídky:

Cvičení z matematiky

Společenské vědy

Přírodní vědy

3. – 5. volitelný předmět – profilace – každý žák si vybere tři volitelné předměty.

Literárně-jazykovědný seminář

Dějiny umění

Latina

Psychologie

Fyzikální seminář

Zeměpisný seminář

Matematický seminář

Společenskovědní seminář

Biologický seminář

Dějepisný seminář

Chemický seminář

Laboratorní cvičení z chemie

Teorie sportovní přípravy

Současný svět

Písemná a elektronická komunikace

Nabídka seminářů může být upravena podle možností školy a zájmu žáků o jednotlivé předměty

Nepovinné předměty:

Badatelský klub

Sborový zpěv

Francouzský jazyk