Program poradenských služeb školy

 Preventivní program školy, školní rok 2023/2024

 Obsah:

 1. Úvod – charakteristika školy, cíle programu, cílové skupiny, zaměření a obecné zásady PPŠ
 2. Řízení a realizace preventivních aktivit – koordinace preventivních aktivit, informování pedagogického sboru, informování rodičů a žáků, spolupráce, metody práce, vzdělávání pedagogů
 3. Realizace PPŠ – nižší stupeň gymnázia, vyšší stupeň gymnázia, volnočasové aktivity
 4. Evaluace PPŠ
 5. Kontakty
 6. Postup školy při selhání preventivních opatření
 7. Přílohy

Vypracovala: Mgr. Lucie Jelínková

školní metodička prevence

 

 1. Úvod

Gymnázium v Ivančicích se nachází na jihovýchodě okresu Brno – venkov. Školu navštěvuje 368 žáků v 16 třídách. Ředitelkou školy je Ing. Ivana Čermáková. Školní metodičkou prevence je Mgr. Lucie Jelínková.

Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP.

Škola se nachází na rozsáhlém pozemku. Součástí školy je budova s tělocvičnou a sportovní areál.  V okolí školy se nachází les pro sportovní využití, město má k dispozici naučné stezky, sportoviště, velmi pěknou okolní přírodu s cyklostezkami.

Ve městě se nachází ZUŠ, sedm MŠ, dvě devítileté ZŠ, dvě ZŠ pětitřídní. Škola spolupracuje se Střediskem volného času Ivančice (SVČ), s KIC Ivančice a MěÚ Ivančice.

Cíle

Základním principem školní strategie primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. V tomto smyslu vedou pedagogové a odborní pracovníci důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka, a rozvíjejí zejména pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.

Preventivní programy zasahují výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, směřují k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a změnám vyučovacích metod.

Za průběh realizace PPŠ zodpovídá školní metodička prevence (ŠMP) Mgr. Lucie Jelínková, která koordinuje práci jednotlivých učitelů, popř. externích spolupracovníků. Školní metodička prevence se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování PPŠ informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole.

 Cílové skupiny:

 • žáci nižšího stupně gymnázia
 • žáci vyššího stupně gymnázia
 • pedagogičtí, popř. nepedagogičtí pracovníci školy
 • rodiče

Primární prevence sociálně patologických jevů je u žáků zaměřena na:

 1. předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
 • záškoláctví,
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,
 • kriminalita, delikvence,
 • užívání návykových látek (tabák, nikotin, nikotinové sáčky bez obsahu tabáku a elektronické cigarety, alkohol, omamné a psychotropní látky a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují)
 • závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • netolismus (virtuální drogy – např. počítačové hry, mobilní telefon, internet) a patologické hráčství (gambling),
 1. rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
 • domácího násilí,
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 • ohrožování mravní výchovy mládeže,
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Aktivity školy jsou cíleně směřovány k efektivní primární prevenci

 1. Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.
 2. Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků.

Jedná se o:

 1. všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika,
 2. selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování,
 3. indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.
 4. Efektivní primární prevence – kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod.

Třídní učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci, včetně školní metodičky prevence a výchovné poradkyně se vyhýbají neúčinné primární prevenci:

 1. a) zastrašování, citové apely, pouhé předávání informací, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse,
 2. b) hromadné aktivity nebo promítání filmu by měly být pouze doplňkem, na který by měl vždy navazovat rozhovor v malých skupinkách.
 3. Řízení a realizace preventivních aktivit

V letošním roce budeme opět sledovat klima v jednotlivých třídách a zaměříme se na vzájemné chování žáků. Důležitou úlohu rozvoje optimálního klimatu třídy hrají třídní učitelé. Ti jsou nejvíce v kontaktu, jak se žáky, tak i s jednotlivými učiteli ostatních předmětů ve své třídě. Třídní učitelé včas informují školní metodičku prevence (ŠMP), výchovnou poradkyni (VP) či školní psycholožku o důležitých záležitostech týkajících se prevence a výchovy.

 1. Koordinace preventivních aktivit ve škole
  • odpovídá garant programu a jeho spolupracovníci,
  • za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá školní metodička prevence (ŠMP) Mgr. Lucie Jelínková,
  • ŠMP se podílí na přípravě PPŠ (preventivního programu školy) a jeho realizaci ve škole,
 • ŠMP spolupracuje s výchovnou poradkyní PhDr. Janou Chocholáčovou, kariérovým poradcem PhDr. Robertem Bezděkem, školní psycholožkou Mgr. Lucií Šešulkovou, třídními učiteli a ostatními pedagogy, metodikem prevence v Pedagogicko-psychologické poradně, s odborníky a institucemi zabývajícími se problematikou rizikového chování žáků,
 • ŠMP seznamuje ředitelku školy Ing. Ivanu Čermákovou s aktualizovaným Preventivním programem školy.
 1. Informování pedagogického sboru
 • seznámení pedagogického sboru s filozofií PPŠ a jeho zaangažování do jeho realizace,
 • ŠMP informuje sbor na pedagogické radě o hlavních přístupech aktualizovaného Preventivního programu školy a zaangažování pedagogů do jeho realizace,
 • ŠMP zajišťuje předání Preventivního programu školy nastupujícím kolegům a jejich aktivní zapojení do programu primární prevence.
 1. Informování rodičů a žáků
 • informační systém Škola online, informační letáky
 • třídnické hodiny,
 • konzultační hodiny ŠMP a VP, zveřejněné na stránkách školy,
 • třídní schůzky, besedy a aktivity s preventivní tématikou, výstava žákovských prací.
 • dny otevřených dveří školy
 1. Spolupráce s odborníky a organizacemi Poradenské služby ve spolupráci s výchovným poradcem a školním metodikem prevence zajišťují odborníci a instituce zaměřené na prevenci:
 • pedagogicko-psychologická poradna Brno – venkov, okresní metodička prevence PhDr. Lenka Skácelová,
 • Policie ČR, Městská policie Ivančice,
 • lékaři, pediatři, psychiatři, logopedi,
 • kurátorka Edita Syslová, DiS
 • OSPOD Ivančice,
 • MěÚ Ivančice.
 1. Metody práce

Při realizaci školního preventivního programu budou využívány tradiční metody a formy práce, které se osvědčily:

 • výklad (informace o návykových látkách, sektách…),
 • besedy s učiteli nebo pozvanými odborníky, diskuse,
 • debatní skupiny (žáci debatují nad současnými společenskými problémy),
 • samostatné práce žáků (výtvarné práce, koláže, slohové práce na určená témata, referáty, práce s tiskem, využití internetu a studentské divadlo),
 • adaptační kurzy pro nastupující žáky (využívají i prvky metod aktivního sociálního učení – komunikace, asertivita, řešení konfliktů, reflexe, autoevaluace, sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání…),
 • exkurze, zahraniční pobyty, sportovní soustředění, sportovní a lyžařské kurzy,
 • párová a skupinová práce ve třídě,
 • individuální přístup k žákům, konzultace učitelů, pomoc žáků při učení a moderní metody učení pomáhají při předcházení neprospěchu žáků a při řešení náročných životních situací žáků,
 • osvětová a poradenská činnost výchovné poradkyně a školní metodičky prevence.
 1. Vzdělávání pedagogů

Další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje řada institucí.  Školní metodička prevence koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

V rámci kabinetu ŠMP a VP je vyčleněna část s propagačními materiály, literaturou a videotékou, která je k dispozici všem pedagogům. Materiály jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

V přízemí školy je umístěna schránka důvěry.

III. Realizace PPŠ

 Výuka na gymnáziu v Ivančicích probíhá podle ŠVP. Programy jsou rozpracovány do tematických plánů pro jednotlivé ročníky a předměty.

Na našem gymnáziu je věnována také pozornost programu péče o nadané žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, i zdravotním handicapem, kteří jsou integrováni do výchovně vzdělávacího procesu do běžných tříd a studují dle individuálních vzdělávacích plánů.

 1. Nižší stupeň gymnázia

Práce na nižším stupni gymnázia je velmi náročná na koordinaci, zejména proto, aby byla zařazena a probrána všechna témata, a přitom nedošlo k jejich překrývání a přesycování žáků informacemi. Témata z oblasti primární prevence jsou zařazena do hodin občanské výchovy, biologie, českého jazyka, tělesné a výtvarné výchovy.

Hlavní cíle primární prevence:

 • poukázat na nebezpečí návykových látek a nástrahy reklamních triků,
 • vést žáky k péči o tělesné a duševní zdraví,
 • nenechat si ublížit, dát přednost zdraví a životu,
 • zaměřit se na systematickou profesní přípravu,
 • civilizační choroby: možnosti, jak jim předcházet,
 • agresivita a její formy, domácí násilí, šikana: příčiny a prevence,
 • osobní bezpečí, dětská krizová centra, Linka bezpečí,
 • zdravé sexuální chování, odlišnosti,
 • smysluplné využití volného času.

V preventivních programech se ŠMP v letošním roce zaměří především na témata „Prevence závislostí – alkohol, nikotin, marihuana″ „Poruchy příjmu potravy″, „Kyberšikana a bezpečné chování na internetu″ a „Netolismus“.

 1. Vyšší stupeň gymnázia

Cílem je do výuky zařadit všechna témata, ale takovým způsobem, aby se nepřekrývala a nedocházelo k přetěžování žáků. Témata z oblasti primární prevence jsou zařazena do hodin základů společenských věd, biologie, českého jazyka, tělesné výchovy, biologického semináře, psychologie.

Hlavní cíle prevence:

 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu,
 • zaměřit se na systematickou profesní přípravu,
 • zdravé sexuální chování, odlišnosti,
 • smysluplné využití volného času,
 • agresivita a její formy,
 • šikana – příčiny a prevence,
 • vést žáky k předcházení civilizačních chorob, psychohygieně,
 • budovat zdravé sebevědomí.

V preventivních programech se ŠMP v letošním roce zaměří především na poruchy příjmu potravy, kyberšikanu a netolismus.

Termíny preventivních programů na obou stupních gymnázia budou objednány do druhé poloviny školního roku dle ročního plánu školy. V září proběhnou adaptační kurzy. Besedy a přednášky budou realizovány   podle nabídky během celého školního roku. V červnu proběhne vyhodnocení PPŠ.

Volnočasové aktivity

Škola realizuje řadu jednorázových či pravidelných aktivit cíleně zaměřených na smysluplné využívání volného času.  Všichni žáci mají možnost během studia absolvovat:

 • 3denní zájezd do Prahy, exkurzi do Senátu ČR a návštěvu divadel (v tomto školním roce studenti 3. ročníku a septimy v měsíci září a studenti 2. ročníku a sexty na jaře 2024)
 • lyžařský kurz (sekunda, kvinta, 1. ročník)
 • sportovní kurz (septima, třetí ročník)
 • prožitkový adaptační kurz,
 • školní výlety,
 • návštěva Jaderné elektrárny Dukovany
 • třídní vánoční besídky
 • Školní Maturitní ples (žáci maturitních ročníků)
 • kulturní pořady a výstavy – dle aktuální nabídky
 • ekologické a zeměpisné akce,
 • sportovní turnaje (házená, volejbal, basketbal, florbal, fotbal, aj.),
 • akce pro veřejnost – Majáles, Školní divadelní představení.

 Evaluace PPŠ

Ve škole velmi dobře funguje monitorovací systém rizikového chování žáků.

Spočívá v odhalování nežádoucích projevů chování našich žáků ve školním i mimoškolním prostředí (šikana, intolerance, agresivita, neprospěch, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné závislosti, slabý prospěch, neplnění studijních požadavků, ničení školního majetku, pozdní příchody a další drobná porušování školního řádu).

Je založen na spolupráci školní metodičky prevence s výchovnou poradkyní, třídními učiteli, ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy a zákonnými zástupci žáků. Cílem tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě či škole.

Školní metodička prevence zpracovává evidenci výskytu rizikového chování ve škole. Podle závažnosti jednotlivých případů postupuje podle krizových scénářů doporučených metodickými pokyny MŠMT a úzce spolupracuje s vedením školy. Závažnější případy konzultuje s odborníky.

Na škole se provádějí ankety žáků na různé aktivity a rozhovory se žáky, což slouží jako výborná zpětná vazba při uskutečňování PPŠ.

Na dobré úrovni je spolupráce s odborníky z regionální pedagogicko – psychologické poradny, kteří zajišťují odborná vyšetření jednotlivých žáků. Sociometrická vyšetření třídních kolektivů s následnou terapií pro jednotlivce, skupiny i celé třídy provádí školní psycholožka.

Před odjezdem na vícedenní akce (adaptační, ekologické, sportovní a lyžařské kurzy, exkurze a zahraniční výměnné pobyty) podepisují žáci prohlášení, v němž se zavazují, že nebudou porušovat školní řád užíváním návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky).

 1. Kontakty
 1. Postup školy při selhání preventivních opatření v případě OPL, alkoholu:
 2. V případě podezření na zneužívání návykových látek – provést diskrétní šetření a pohovor se žákem.
 3. Při důvodném podezření – škola okamžitě, pokud je žák nezletilý, kontaktuje zákonné zástupce, zdravotnické zařízení nebo policii ČR, k provedení testu na návykové látky.
 4. Při průkazném zjištění návykových látek ve škole nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn návykovou látkou v době vyučování ředitelka nebo pracovník školy, kontaktuje zdravotnické zařízení a policii ČR a současně, pokud je žák nezletilý, uvědomí zákonné zástupce i odbor sociálně právní ochrany dítěte.
 5. V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy mládeže) nebo zanedbání povinné péče – škola uvědomí odbor sociálně právní ochrany dítěte (pokud je žák nezletilý) a oznámí věc Policii ČR.

 

VII. Přílohy:

Příloha č. 1: Školní program proti šikaně

Příloha č. 2: Informace pro rodiče k šikaně

Příloha č. 3: Informace pro rodiče z Národní protidrogové centrály

Příloha č. 4: Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování

 

Příloha č. 1: Školní program proti šikaně

Šikanování Je to jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. V současnosti je také na vzestupu kyberšikana, prováděná nejčastěji pomocí mobilního telefonu, na internetu hlavně prostřednictvím sociálních sítí.

Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků

Škola je zodpovědná v souladu s ustanovením § 29 zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Je povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů).

Škola, popř. pedagogický pracovník, je odpovědná podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li znám případ šikanování a škola nebo pedagogický pracovník nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu.

Vzdělávání pedagogů  Základní proškolení a seznámení se se školním programem provede ŠMP Mgr. Lucie Jelínková.

Ve spolupráci s vedením školy zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávaní pedagogických pracovníků se řídí § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Program vzdělávání podléhá aktuální situaci a nabídce akreditovaných pracovišť.

K samostudiu jsou doporučeny různé metodické a pomocné materiály:

Materiály jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Školní preventivní tým 

Školní preventivní tým (dále jen ŠPT) je určen k rychlému řešení aktuálních problémů, úzké spolupráci a k prosazování PPŠ a Programu proti šikanování. Členy ŠPT jsou ŘŠ (Ing. Ivana Čermáková), ZŘŠ (PhDr. Mgr. Aleš Ziegler), VP (PhDr. Jana Chocholáčová), ŠMP (Mgr. Lucie Jelínková) a příslušní třídní učitelé. ŠPT lze aktuálně doplnit či přeskupit podle situace.

Společný postup při řešení šikanování

Pracovníci školy postupují podle Krizového scénáře I. a Krizového scénáře II., který je součástí tohoto programu (viz přílohy).

Prevence v třídních hodinách 

Třídní učitelé pracují se žáky tak, aby předcházeli možné šikaně, naplňují PPŠ.

Prevence ve výuce

Vyučující při své práci v hodinách sledují práci třídy a svým přístupem působí preventivně na kolektiv třídy, naplňují PPŠ. Případné podněty předají ŠMP – viz Krizový plán I.

Ochranný režim

Škola má vypracovaný podrobný školní řád, se kterým vždy na začátku roku seznámí žáky a rodiče. Školní řád je volně přístupný na webových stránkách školy: www.gjbi.cz

Školní poradenské služby

 • ŠMP – Mgr. Lucie Jelínková (kabinet ŠMP), telefon 511 193 114

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

 • Výchovná poradkyně – PhDr. Jana Chocholáčová (kabinet výchovného poradce), telefon 511 193 123

Pro žáky i rodiče: dle domluvy

 

Zde jsou také k dispozici případné kontakty na specializovaná pracoviště.

 Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR

Při řešení případů šikany spolupracovat s institucemi: PPP Brno – venkov, Policie ČR, OSPOD atd.

Spolupráce s rodiči

Zákon 359/1999 Sb. § 7 (právo upozornit rodiče), zákon 561/2004 Sb. § 21 (právo na informovanost), třídní schůzky a konzultace, telefony, emailové adresy učitelů, letáky s informacemi.  Po provedeném šetření jsou rodiče informováni (viz krizové plány).

Spolupráce se školami v okolí

Při přestupech žáků spolupracujeme i s ostatními školami. Kontakty na školy jsou k dispozici v kanceláři školy.

Evaluace

Na konci školního roku v rámci hodnocení PPŠ se provede také vyhodnocení společného postupu. Hodnocení provede ŠMP ve spolupráci se ŠPP a třídními učiteli. S výsledky seznámí pedagogickou radu.

Příloha č. 2: Informace pro rodiče k šikaně

Postup rodičů při podezření na šikanování

Postup při podezření na šikanování, o kterém jsou informování, by měl být následující:

 1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele, popřípadě dalšího pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází.
 2. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, obrátí se rodiče s informací na ředitele školy.
 3. V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitele školy.
 4. Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečně, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy, nebo podat stížnost na školu České školní inspekci. Stížnost podaná písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímá na adrese ČŠI. Stížnost je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI, stížnost je možno podat i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz.

Rady pro rodiče – na základě čeho poznám, že mi šikanují dítě:

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.
 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Příloha č. 3: Informace pro rodiče z Národní protidrogové centrály

Národní protidrogová centrála

Služba kriminální policie a vyšetřování PČR

Příznaky užívání návykových látek:

 1. absence – neomluvené hodiny ve škole či absence v zaměstnání,
 2. drogová kultura – ztotožnění se s drogovou kulturou,
 3. drogy a pomůcky – nálezy drog nebo pomůcek k jejich užívání (injekční jehly, stříkačky, speciální dýmky, spousta léků apod.),
 4. chování – výrazné změny v chování, agresivita, podrážděnost, nervozita,
 5. odchody a útěky z domova – tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlení,
 6. prospěch – náhlé zhoršení prospěchu a chování ve škole nebo problémy na pracovišti,
 7. zájmy – změna původních zájmů,
 8. zevnějšek – zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek.

 Co dělat, když má dítě problém s drogami nebo alkoholem:

 1. volat lékaře – neváhejte volat lékaře, jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, lékaře volejte i tehdy, jestliže účinek drog odzněl, ale přetrvávají duševní problémy nebo halucinace,
 2. dlouhodobá výchovná strategie – nespoléhejte na zázračná okamžitá řešení,
 3. naslouchejte dítěti – vyslechnout dítě ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko,
 4. důsledky – jestliže není dítě samo ochotno ke změně, mělo by nést důsledky.

Čemu se vyhnout:

 1. nepopírejte a neskrývejte problém,
 2. nezanedbávejte sourozence ani bezpečnost dalších lidí ve společné domácnosti,
 3. nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte mu to,
 4. nedejte se vydírat,
 5. nevěřte tvrzení, že má dítě drogy pod kontrolou,
 6. nevyhrožujte něčím, co nechcete, nebo nemůžete splnit,
 1. do nekonečna neustupujte.

 

Příloha č. 4: Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování.

STRATEGIE

 • Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na období 2019-2027

Detaily dostupné zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt

 • Akční plán realizace národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2023-2025

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ:

Detaily dostupné zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č. j.: 21 291/2010-28 od 1. 11. 2010 – 13 příloh 2015 – doplněné o dalších 7 příloh

2017 – doplněné o další 2 přílohy

2023 – doplněné o další 2 přílohy

1)  Návykové látky – drogy

2)  Rizikové chování v dopravě

3)  Poruchy příjmu potravy

4)  Alkohol a děti školního věku

5)  Syndrom týraného dítěte – CAN

6)  Školní šikanování

7)  Kyberšikana

8)  Homofobie

9)  Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

10) Vandalismus

11) Záškoláctví

12) Krádeže

13) Tabák, nikotin, nikotinové sáčky, elektronické cigarety a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují

14) Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí

15) Netolismus

16) Sebepoškozování

17) Nová náboženská hnutí

18) Rizikové sexuální chování

19) Příslušnost k subkulturám

20) Domácí násilí

21) Hazardní hraní

22) Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkající se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením

23) Psychická krize, duševní onemocnění

24) Sebevražedné chování

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (Čj.: 21149/2016) (č. j. 22294/2013-1)

  Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Čj.: 25 884/2003-24)

  Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: 14 423/99-22)

  Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14)

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (Čj.: 37 014/2005-25)

 Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem (IVýP) v rámci řešení rizikového chování žáků čj. MŠMT – 43301/2013

Vycházíme ze:

Školského zákona 561/2004 novela školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb.

§ 21 Práva žáků, studentů a zákon. zástupců dětí a nezletilých žáků

 • (1) Žáci a studenti mají právo: na vzdělávání, informace o výsledcích atd.
 • (3) Na informace podle odstavce (1) mají právo i zákonní zástupci.
 • 22 Povinnosti žáků, studentů, zákon. zástupců dětí a nezletilých žáků.
 • (1) Žáci jsou povinni
 1. řádně docházet do školy a vzdělávat se
 2. dodržovat školní řád a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a škol. zař. k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním a vnitřním řádem
 • (3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

informovat školu a škol. zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravot. obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít závažný průběh na vzdělávání.

 • 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
 • (1) Školy a škol. zař. jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování škol. služeb povinny přihlížet k základním fyziolog. potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociál. patolog. jevů
 • (2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků, a studentů při vzdělávání a sním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečí a ochrany zdraví.
 • 30 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád
 • (1) Ředitel školy vydá školní řád a vnitřní řád, oba upravuje

podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 • 31 Výchovná opatření
 • (1) …pochvaly, jiná ocenění a kázeňská opatření, podmínečné vyloučení, vyloučení.
 • (3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo škol. zařízen. se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

Vyhláška 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb. – o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

 • 15 Odst. (1) – Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni:
 1. 1- velmi dobré,
 2. 2- uspokojivé,
 3. 3- neuspokojivé.
 • 17 Odst. (3) – při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
 1. napomenutí tříd. učitele
 2. důtka třídního učitele
 3. důtka ředitele školy (uložení pouze po projednání na pedag. radě

Novelizace navazujících právních předpisů (Vyhláška č. 72/2005 Sb.) o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních – Vyhláška 197/2016 Sb., s účinností od 1. 9. 2016

Anotace – směrem k prevenci:

 • 7(1) ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zpravidla výchovný poradce a ŠMP, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem….
 • 7(2) ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:
 1. a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. c) prevenci školní neúspěšnosti,
 4. d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 9. i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými

poradenskými zařízeními.

Obsah poradenských služeb

 • 2, písm. d) kromě jiných činností se jedná o:

prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.

 • 5:

 Odst. (1) Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně-pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

Odst. (3) Poradna (kromě jiného):

 1. i) poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření,
 2. l) prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci rizikového chování, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence.

Vyhlášku č. 73/2005 Sb., – nahrazuje vyhláška č. 27/2016 Sb. – o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – s účinností od 1. 9. 2016 – cílem je vytváření rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání….

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Novela zákona 359/1999 Sb., O sociální právní ochraně dětí, provedená zákonem č. 401/2012 Sb.- o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí

 • 1 – Sociálně právní ochranou dětí se rozumí zejména
 1. a) Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 2. b) Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 3. c) Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

6§ – Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 1. a) jejichž rodiče
 2. zemřeli
 3. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
 4. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí rodičovské zodpovědnosti
 5. b) Které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do jejich výchovy;

c)Které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo jiné návykové látky, jsou ohrožení závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by byl jinak trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití:

d)které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických osob odpovědných za výchovu dítěte

 1. e) na kterých byl spáchán trestný čin, ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní život nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou, anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 • 7 (2) každý je povinen upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti (§6)
 • 8 (1) Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany dítěte a zařízení sociálně právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů (7) přísluší ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, pověřené osoby, školy a školská zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv, tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc.

Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

 • 10 (1) Obecní úřad je povinen
 1. Vyhledávat děti uvedené v §6
 2. Působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
 3. Projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
 4. Projednat s dítětem nedostatky v jeho chování
 5. Sledovat, zda na základě kontrolních opatření zamezeno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující.
 • 10 (e) Obecní úřad je povinen

Pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči, se zástupci škol a škol.

zařízení, Policie ČR, státních zástupců, pracovníků ve zdravot. a dalších odborníků.

 • 10 (4) – státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v §6 (1), a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se takové skutečnosti dozví.
 • 57 (1) „zaměstnanci OSPOD jsou povinni zachovat mlčenlivost o osobě, která upozornila OSPOD na skutečnosti (§7) …“

Zákon 89/2012/ Sb. Občanský zákoník – „zákon o rodině″

Nový občanský zákoník mění postavení dítěte – nyní je nikoliv pouze objektem, ale již subjektem práva. Soud má proto povinnost u dítěte nad 12 let věku zjišťovat jeho názor na projednávanou věc.

Posilují práva rodičů, školy mají povinnost odpovídat na dotazy ohledně dítěte oběma rodičům (platí, pokud nebyli zbaveni rodičovských práv nebo jim tato práva nebyla omezena) a to i tehdy, jsou-li rozvedeni nebo nesezdáni.

Část I. – Obecná část

Osobnost člověka – ochrana §81 – §83

Podoba a soukromí §84 – §90

Část II. – Rodinné právo §865:

Odst. (1) Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům, leda by jí byl zbaven.

Odst. (2) Rozhodne-li soud o omezení svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti.

§870 Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost omezí, nebo omezí její výkon, a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení

§ 871:

Odst. (1) Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví.

Odst. (2) Spáchal-li rodič proti svému dítěti úmyslný trestný čin, nebo použil-li   rodič své dítě, které není trestně odpovědné, ke spáchání trestného činu, nebo spáchal-li rodič trestný čin jako spolupachatel, návodce, pomocník či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem soud zvlášť posoudí nejsou-li důvody pro zbavení rodiče jeho odpovědnosti.

Péče o dítě a jeho ochrana

§880:

 Odst. (1) Rodičovskou odpovědnost týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem a v míře odpovídající stupni vývoje dítěte.

§ 883:

Rodiče a dítě si jsou povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost.

§884:

Odst. (1) Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině.

Odst. (2) Výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte.

 • 885:

Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči o dítě a jeho      výchově i manžel nebo partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. To platí i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, aniž s ním uzavřel manželství nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti.

 • 886:

Odst. (1) Žije-li dítě s rodiči nebo s některým z nich v rodinné domácnosti a je-li o ně řádně pečováno, podílí se i ono na péči o chod domácnosti. Tato povinnost dítěte zaniká zároveň s poskytováním výživy rodičů dítěti.

Odst. (2) Dítě se podílí na péči o chod rodinné domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní příjem anebo oběma způsoby.

 • 890:

Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.

Novela zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, z roku 2012 (č.333/2012) Sb.

Zákon č. 106/2011, kterým se mění zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Zákon č. 167/1998 Sb. – o návykových látkách

Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nahrazuje – Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, platný od 31. 5.2017

 • ve znění úpravy zákonem č. 59/2023 Sb., s účinností dnem 23.3.2023

Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1. ledna 2007)

Zákon č. 218/2003 Sb., O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

 • 1:

Odst. (1) Zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za takové činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládež

Odst. (2) Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let a mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji…

 • 10: Druhy opatření:
 1. Výchovná opatření:
 2. dohled probačního úředníka
 3. Probační program
 4. Výchovné povinnosti
 5. Výchovná omezení
 6. Napomenutí s výstrahoub) Ochranná opatření:
 7. ochranné léčení
 8. zabezpečovací detence
 9. ochranná výchovac) Trestní opatření:
 10. obecně prospěšné práce,
 11. peněžité opatření,
 12. peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu,
 13. propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
 14. zákaz činnosti,
 15. vyhoštění,
 16. domácí vězení,
 17. zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 18. odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu,
 19. odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem,
 20. odnětí svobody nepodmíněné

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon Trestné činy proti zdraví

 • 146 ublížení na zdravíTrestné činy proti svobodě
 • 171 Omezování osobní svobody
 • 175 Vydírání
 • 176 Omezování svobody vyznání
 • 177 ÚtiskTrestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
 • 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
 • 181 Poškození cizích práv
 • 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv
 • 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
 • 184 PomluvaTrestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
 • 185 Znásilnění
 • 186 Sexuální nátlak
 • 187 Pohlavní zneužívání
 • 191 Šíření pornografie
 • 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 • 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie

Trestné činy proti rodině a dětem

 • 201 ohrožování výchovy dítěteOdst. (1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
 1. Svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
 2. Umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
 3. Umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiné prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
 4. Závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

     Odst. (2) kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním     hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, který ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry.

 • 202 Svádění k pohlavnímu styku.
 • 204 Podání alkoholu dítěti – kdo dítěti ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Trestné činy proti majetku

 • 228 Poškození cizí věci
 • 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
 • 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat
 • 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti

Trestné činy obecně ohrožující

 • 287 Šíření toxikomanie

Trestné činy narušující soužití lidí

 • 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
 • 353 Nebezpečné vyhrožování
 • 354 Nebezpečné pronásledování – Stalking
 • 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
 • 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
 • 357 Šíření poplašní zprávy
 • 358 VýtržnictvíNěkteré další formy trestné součinnosti
 • 367 Nepřekažení trestného činu
 • 368 neoznámení trestného činuZákon č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním (trestní řád)

  Zákon č. 200/1990 Sb., O přestupcích – přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti

 • 5 – věk a nepříčetnostOdst. (1) – za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku
 • 49 Přestupky proti občanskému soužití(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

  a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,

  e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) pokutu do 20000 Kč.

  V případě obtěžování prostřednictvím mobilních telefonů může jít o přestupek dle §119 zákona o elektronických komunikacích – zákon 127/2005 Sb., kdy pachatel vůči oběti uskutečňuje zlomyslné a obtěžující volání.

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) uskutečňuje zlomyslná volání,

  (7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až m) a za přestupek podle odstavců 2 až 6 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

  Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

  Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

  Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě

  Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 • 67 Identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání
 • 93 Zneužití elektronické adresy odesílateleZákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • 10 – Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 • 44 – (2) Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů

shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)],

 • 44a (3) Za přestupek podle odstavce 1 spáchaný tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.