Školní poradenství

 Školní poradenské pracoviště 

 Základní informace 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracoviště sdružuje odborníky zajištující poradenské služby ve škole a řídí se zákonem a vyhláškami o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Školský zákon – Zákon MŠMT ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání, v současném platném znění), vyhlášky MŠMT ČR č. 606/2020 Sb. a č. 607/2020 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a dále o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních). 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na: 

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 
 • prevenci školní neúspěšnosti, 
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostřední a s odlišnými životními podmínkami, 
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení, 
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, 
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními. 

 

Aktivity ŠPP zajišťuje: výchovná poradkyně, školní metodička prevence, kariérový poradce, školní psycholožka a poradkyně pro nadané a mimořádně nadané studenty, kteří úzce spolupracují zejména s vedením školy, s třídními učiteli a s pedagogickým sborem. Poradenští pracovníci školy vykonávají zejména preventivní, metodickou, koordinační a poradenskou činnost. 

Vedoucí školního poradenského pracoviště a výchovná poradkyně: 

PhDr. Jana Chocholáčová, chocholacova@gjbi.cz, 511 193 123 

Školní metodička prevence: 

Mgr. et Bc. Lucie Jelínková, jelinkova@gjbi.cz, 511 193 114 

Kariérový poradce: 

PhDr. Robert Bezděk, bezdek@gjbi.cz, 511 193 114 

Školní psycholožka: 

Mgr. Lucie Šešulková, sesulkova@gjbi.cz, 511 193 142  

Poradkyně pro nadané a mimořádně nadané studenty:  

Mgr. et Bc. Petra Mrázová, mrazova@gjbi.cz, 511 193 120 

 

Cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu biologického, psychologického a sociálního rozvoje osobnosti žáka. Snahou služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti osobního vývoje. Poradenství podporuje též úspěšné zvládání studia. 

Za poskytování poradenských služeb zodpovídá ředitelka školy. Školní poradenské pracoviště zpracovává Program poradenských služeb školy. Součástí programu je Preventivní program školy na daný školní rok, popisy činností výchovné poradkyně, školní metodičky prevence, kariérového poradce, poradkyně pro nadané a mimořádně nadané studenty a školní psycholožky i plán jejich práce na daný školní rok.