_____________________________________________________________________

Informace rodičům a žákům o provozu školy

od 1. 9. 2020.

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mně, abych vás informovala o provozu školy od 1. 9. 2020.

Při vstupu do školy nemusí žáci předkládat žádné potvrzení o bezinfekčnosti, jak tomu bylo na jaře. Žáci nemusí ve vnitřních prostorách školy používat roušky. Tato situace se ale může změnit v závislosti na epidemiologické situaci v regionu, buďte prosím tedy připraveni i na tuto variantu.  V případě, že bude zavedena povinnost roušek ve škole, musí mít žák na každý den 2 roušky a sáček na odložení použité roušky.

Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin slavnostním zahájením, které potrvá do 9:30 hodin.

Ve středu 2. 9. 2020 budou probíhat třídnické hodiny od 8:00 do 11:30 hodin, od čtvrtka 3. 9. 2020 bude výuka probíhat dle stálého rozvrhu. Pro zkvalitnění výuky jsme se rozhodli ve větší míře jednotlivé předměty dělit, žáci tak mají minimálně ½ z celkového týdenního počtu hodin výuku dělenou na skupiny, aby byly vytvořeny ideální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj každého žáka. Individuální přístup považujeme za důležitý při podpoře nadaných žáků i žáků s potřebou podpůrných opatření. Zároveň pečujeme o dobré mezilidské vztahy, vytváříme atmosféru důvěry a spolupráce. Podporujeme u žáků tvořivost a příležitost zažít úspěch.

V třídnických hodinách 2. 9. 2020 budeme aktualizovat kontakty na rodiče i žáky (e-mailové adresy, telefonní čísla) tak, abychom byli připraveni na komunikaci při případném uzavření školy kvůli nemoci COVID-19 nebo v případě, kdy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění.  Dále budeme zjišťovat, zda jsou vaše děti připraveni na online výuku (mají funkční notebook – počítač s mikrofonem, případně mobilní telefon). Ve výjimečných případech bychom mohli při uzavření školy techniku žákům zapůjčit.

V souvislosti se zamezením šíření nemoci COVID-19 vás důrazně upozorňujeme, že žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud budou patrné příznaky onemocnění již při příchodu žáka do školy nebo v průběhu výuky, bezodkladně vás vyzveme, abyste si dítě co nejrychleji vyzvedli. Do doby, než si dítě převezmete, bude izolováno od spolužáků i učitelů. V případě, že bude více než 50 % žáků jedné třídy v karanténě, je škola povinna zabezpečit distanční výuku pro chybějící žáky a žáci jsou povinni se distančně vzdělávat. Při případném uzavření školy budou realizovány online hodiny dle připraveného rozvrhu.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, proto u vstupu do budovy školy, v učebnách a na sociálních zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Učitelé budou také poučeni o nutnosti častého větrání v učebnách. Žáci jsou povinni si po příchodu do školy důkladně umýt ruce 20–30 sekund teplou vodou a mýdlem, popř. provést dezinfekci rukou.  Upozorněte prosím vaše děti, ať se chovají zodpovědně a ohleduplně vůči svým spolužákům i učitelům a důsledně dodržují hygienická opatření.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Jistě vás také zajímá, jak se škola bude vyrovnávat s dopady vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. V prvních týdnech školní výuky budou zmapovány pokroky dosažené jednotlivými žáky a na výsledky pak budeme reagovat přípravou výuky. Vzdělávací obsah bude nutné vzhledem k délce distančního vzdělávání a jeho specifikům přeplánovat tak, aby si žáci doplnili učivo, na které mají v letošním roce navazovat. Začátek školního roku bude především v předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika a v ostatních předmětech naukového charakteru věnován doplnění, opakování, procvičování a upevňování učiva z minulého školního roku.

Vážení rodiče, milí žáci, věřím, že celou situaci společně zvládneme. Pokud máte jakékoliv otázky, můžete se na mě či třídní učitele obracet e-mailem, telefonicky či osobně.

Těším se na spolupráci ve školním roce 2020/2021 a opravdu moc se těším na to, až se naši studenti zase vrátí do školy.

S přáním hezkých letních dnů a pevného zdraví

Ing. Ivana Čermáková

ředitelka

Informace rodičům a žákům o provozu školy od 1. 9. 2020 (*.pdf)