Listina o zřízení nadačního fondu GJB

Nadační fond v roce 2016 ukončuje svoji činnost.

Název: Nadační fond gymnázia Jana Blahoslava
Sídlo: Lány 2, 664 91 Ivančice
IČO: 494 583 61
Právní forma: nadační fond
Zřizovatelé: RNDr. Antonín Šerý Mgr. Oldřiška Klimová
Účel nadačního fondu: poskytovat všestrannou pomoc gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích při rozvíjení a zkvalitňování výuky a zájmové činnosti studentů
Výše majetk. vkladu: 33 356 Kč
Správní rada: Funkce Jméno
předseda Antonín Šerý
hospodář Oldřiška Klimová
tajemník Jarmila Urbancová
Způsob jednání: Členové správní rady jsou oprávněny jednat jménem Fondu ve všech záležitostech Fondu, pro které byl zřízen. Tam, kde zákon předepisuje k platnosti a účinnosti právního úkonu písemnou formu nebo to vyplývá z práv orgánů nebo organizace, popř. je běžnou zvyklostí, podepisují za Fond vždy dvě osoby, a to pravidelně zakladatel Fondu, dále člen správní rady Fondu podle povahy věci.
Revizor: PaedDr. Jindra Emmerová
Výčet majetku: finanční prostředky ve výši 33 356 Kč, vedené na účtu číslo 7372254628/0800 u České spořitelny

V Ivančicích dne 30. listopadu 1998.

Statut nadačního fondu GJB

I. Název a sídlo nadačního fondu, právní postavení

Název: Nadační fond Gymnázia Jana Blahoslava (dále jen Fond)
Sídlo: Ivančice, Lány 2, 664 91 Ivančice

Nadační fond je samostatnou právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a na vlastní odpovědnost.

II. Cíl Fondu

 1. Cílem Fondu je poskytovat všestrannou pomoc gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích při rozvíjení a zkvalit-ňování výuky a zájmové činnosti studentů.
 2. Z prostředků Fondu budou odměňováni žáci, kteří dosáhli výrazných studijních výsledků, žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu nebo vykonali jinou pro školu prospěšnou činnost.
 3. Fond se bude podílet na organizačním a finančním zabezpečování soutěží studentů.
 4. Z činnosti Fondu bude hrazena výuka příležitostných zahraničních lektorů.
 5. Fond bude finančně zajišťovat akce spojené s významnými událostmi života školy.
 6. Finanční prostředky Fondu je možno využívat na materiálně technické vybavení školy.

III. Způsob jednání Fondu

 1. Výkon úkolů Fondu zabezpečuje předseda, tajemník a hospodář, kteří tvoří tříčlennou správní radu. Správní rada se ustanovuje jmenováním osob vybraných z okruhu pracovníků gymnázia a osob, které jsou příznivě na-kloněny činnosti a rozvoji školy. Přijetí funkce ve správní radě jako funkce čestné je založeno na dobrovolnos-ti. Nominaci provádí zřizovatel. Jmenováním navržená osoba nabývá práv a povinností spojených se správou Fondu. Členství ve správní radě zaniká odstoupením z funkce, které se podává písemně zřizovateli.
 2. Členové správní rady jsou oprávněny jednat jménem Fondu ve všech záležitostech Fondu, pro které byl zřízen. Tam, kde zákon předepisuje k platnosti a účinnosti právního úkonu písemnou formu nebo to vyplývá z práv or-gánů nebo organizace, popř. je běžnou zvyklostí, podepisují za Fond vždy dvě osoby, a to pravidelně zakladatel Fondu, dále člen správní rady Fondu podle povahy věci.
 3. Členství ve správní radě je bezplatná čestná funkce a členové mají nárok pouze na náhradu běžných výloh za podmínek obecně platných předpisů (cestovní výlohy, náhrada za ztrátu času ap.), a to z prostředků Fondu.
 4. Na řádné hospodaření s prostředky Fondu dohlíží revizor, jmenovaný správní radou. Kontroluje, zda poskytnu-té prostředky byly věnovány na stanovený účel, a pravidelně o výsledku informuje správní radu.

IV. Hospodaření a použití prostředků Fondu

 1. Fond hospodaří s vlastním majetkem, který mu byl svěřen do užívání, a to výlučně k účelu, pro který byl zřízen.
 2. Prostředky k zabezpečení svého cíle získává Fond z darů, dotací nebo příspěvků českých i zahraničních práv-nických a fyzických osob a z výnosů těchto prostředků.
 3. Fond je oprávněn z hlediska zřizovatele konat vlastní hospodářskou činnost a z prostředků takto získaných rozmnožovat majetek Fondu.
 4. Další záležitosti spojené s hospodařením Fondu, plněním daňových povinností, vedením účetnictví, jsou upra-veny závaznou právní formou.
 5. Finanční prostředky jsou vedeny na účtu u peněžního ústavu.
 6. O použití prostředků Fondu rozhodují orgány Fondu.

V. Majetkové vypořádání při zániku Fondu

 1. O zániku Fondu rozhoduje správní rada. Majetek Fondu přechází do vlastnictví gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích dnem, kdy Fond zanikl.
 2. Zakladatel má právo veta.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Platnost a účinnost tohoto Statutu vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku (nadačního) u Krajského obchodního soudu Brno
 2. Změny a doplňky Statutu lze provádět pouze písemně a na základě vůle zřizovatele.

V Ivančicích dne 30. listopadu 1998.