Návrat do školy

V souladu s harmonogramem uvolňování hygienických opatření na školách, které umožňuje od 8. 6. 2020 osobní přítomnost žáků ve školách, budeme realizovat třídnické hodiny a konzultace od 8:00 do 11:25 hodin následovně:

Třída 1. A – 17., 22. 6.

Třída 2. A – 12., 23. 6.

Třída 3 A – 18., 24. 6.

Třída 4. A – 18., 25. 6.

Třída 5. A – 17., 22. 6.

Třída 6. A – 18., 23. 6.

Třída 7. A – 19., 25. 6.

Třída 1. C – 17., 23. 6.

Třída 2. C – 18., 24. 6.

Třída 3. C – 19., 25. 6.

Docházka žáků do školy je dobrovolná, při prvním vstupu do školy žák musí předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) – ke stažení.

Konkrétní rozvrh konzultací bude předán žákům a rodičům prostřednictvím třídních učitelů. Během prezenční přítomnosti ve škole si žáci mohou s vyučujícími domluvit konzultaci za účelem doplnění učiva či přezkoušení.