Obnovení výuky ve třídách nižšího gymnázia od 10.5.2021

Z rozhodnutí vlády ČR bude od 10.5.2021 obnovena výuka ve třídách nižšího gymnázia, a to v rotační formě, tzn., že se bude střídat výuka prezenční s výukou distanční.

Harmonogram střídání prezenční a distanční výuky:

• Od pondělí 10.5.2021 budou mít prezenční výuku třídy 2.A (sekunda), 3.A (tercie), ve třídách 1.A (prima), 4.A (kvarta) bude probíhat distanční výuka.

• Od pondělí 17.5.2021 budou mít prezenční výuku třídy 1.A (prima), 4.A (kvarta), ve třídách 2.A (sekunda), 3.A (tercie) bude probíhat distanční výuka.

Naší snahou je zajistit pozvolný a bezproblémový přechod žáků z distanční výuky na výuku prezenční. Pravidelně budou zařazovány třídnické hodiny, v rámci adaptace nebudou žáci v prvním týdnu prezenční výuky ústně nebo písemně zkoušeni ani jiným způsobem hodnoceni. Na konci školního roku 2020/2021 bude hodnocení probíhat dle běžných pravidel v souladu s platnou legislativou se zohledněním specifické situace v tomto školním roce.

Informace školní jídelny:

Žákům, kteří jsou přihlášeni ke stravování, budou automaticky nastaveny obědy (pokud mají zaplaceno). Nebudou-li se po dobu prezenční výuky ve školní jídelně stravovat, je nutno obědy odhlásit.

Epidemiologická opatření:

Z důvodu zajištění epidemiologických opatření bude žákům umožněn vstup do budovy školy od 7:45 hodin.

Po vstupu do budovy si žáci vydezinfikují ruce a přezují se v šatně. Po příchodu do třídy si umyjí ruce a použijí dezinfekci.

Při zajišťování výuky postupujeme podle pokynů MŠMT. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování – pokud se žák testování nezúčastní, nesmí se vyučování zúčastnit. Jeho absence bude evidována jako omluvená – v tomto případě škola nezajišťuje distanční výuku, žák si učivo doplní stejně jako při běžné absenci (vyučující poskytnou žákovi studijní podporu – např. možnost připojit se do některých hodin on-line, využít individuální konzultace).

Žáci jsou i nadále povinni ve škole nosit alespoň chirurgickou roušku. Žádáme rodiče, aby děti měly s sebou vždy minimálně 2 roušky na den.

Testování žáků prezenční výuky

 • K testování se dostaví žáci, kteří nemají příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Žáci budou testováni dvakrát týdně – vždy v pondělí a ve středu v první vyučovací hodině.
 • Testování bude probíhat za přítomnosti pedagogického dohledu.
 • Testovat se bude tzv. samoodběrem – žáci se budou testovat sami výtěrem z okraje nosní sliznice, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou.
 • Výsledky jsou do 15 minut. Bude-li test žáka pozitivní, odejde s pověřeným pracovníkem do izolační místnosti a škola bude ihned kontaktovat zákonného zástupce.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině při testování ve středu, vztahuje se izolace a opuštění výuky na všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z přechozích 2 dnů.
 • Žákovi, který byl v přecházejících 2 dnech v jedné třídě (skupině) s pozitivně testovaným, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole až do zjištění výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
 • V případě, kdy test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka oznámí neprodleně výsledek ředitelce školy (tel.: 606 706 680, e-mail: reditel@gjbi.cz), která zajistí návrat dotčených žáků k prezenční výuce.
 • V případě, kdy test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat ředitelku školy (tel.: 606 706 680, e-mail: reditel@gjbi.cz) o tomto pozitivním výsledku. Škola kontaktuje krajskou hygienickou stanici, která bude postupovat podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování karantény a izolace.
 • Pokud je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy/skupiny, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku (po dobu trvání tohoto stavu).
 • V ostatních případech se postupuje jako při běžné absenci.