Poskytování informací

I. Základní údaje

Název školy Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2
Adresa Lány 2, 664 91 Ivančice
Telefon 546 451 109, 546 451 110
Fax 546 451 109
E-mail reditel@gjbi.cz
Ředitel Ing. Ivana Čermáková, jmenována v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 písm. d) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů jmenovacím dekretem

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ing. Ivana Čermáková, ředitelka gymnázia telefon/fax: 546 451 110 cermakova@gjbi.cz

v případě nepřítomnosti:

Mgr. Božena Pokorná, statutární zástupce ředitelky gymnázia telefon/fax: 546 451 110 pokorna@gjbi.cz

II. Administrativní postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Čl. I – podmínky pro poskytování informací

 1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanoví podmínky, za kterých je Gymnázium Jana Blahoslava, dále jen GJB, povinno poskytovat informace ze své působnosti. Nevztahuje se na postup při poskytování informací, který je upraven zvláštními předpisy.
 2. GJB je za podmínek stanovených tímto zákonem povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Tyto informace poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
 3. Informací, kterou je GJB povinno poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele GJB, nikoli však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.
 4. Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba, to znamená také územní samosprávný celek, jiný orgán státní správy, hromadný sdělovací prostředek apod., která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.
 5. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, umístěná ve veřejné knihovně nebo s možností dálkového přístupu (pomocí telekomunikačního zařízení).
 6. Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech.
 7. GJB nesmí poskytnout informaci, která:
  1. je, v souladu se zákonem č.14811998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a nařízením vlády č.246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, označena za utajovanou skutečnost, ke které žadatel nemá oprávněný přístup,
  2. vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon (např. § 8 odst. 1 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 38a odst. 3 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, § 45b odst. 3 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, § 9 zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě) nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno. (Ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také zvláštní zákony, např. zákon č.256/1995 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, občanský zákoník. Požadavky na ochranu osobnosti a soukromí stanovené těmito zvláštními předpisy jsou zásadně do zákona č.106/1999 Sb. převzaty.),
  3. je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
  4. byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Jedná se o informace, které GJB získalo od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, které ovšem překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro splnění těchto úkolů a přitom nejsou chráněny podle písmena b) a c)
  5. se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle zákona č. 35/1965 Sb., autorský zákon. Ochrana podle tohoto zákona je poskytována dílům literárním, vědeckým a uměleckým, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze poskytovat jiné osobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora. Autorská ochrana není poskytována informacím obsaženým v dílu jako takovému. V rámci resortu se tato ochrana týká například individuálně schválených učebních dokumentů soukromých škol a projektů žadatelů o poskytnutí dotace).
  6. GJB smí omezit poskytnutí informace pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím. Omezení práva na informaci znamená, že GJB poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení informací, které GJB nesmí poskytnout. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

ČI. 2 – vyřizování žádostí o poskytnutí informací

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručena poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
 2. Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá pracovník GJB pověřený evidencí pošty. Po jejím zaevidování ji neprodleně předá pověřenému pracovníkovi. Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou, faxem nebo na jiných nosičích dat přijímá pověřený pracovník.
 3. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřený pracovník místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní informace tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
 4. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu, (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.
 5. Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej pověřený pracovník organizačně správního oddělení k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
 6. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči GJB nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., nepodléhá evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.
 7. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecné, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
 8. Pokud je požadovaná informace mimo působnost GJB, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č.106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).
 9. Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti podle odstavce 2. O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník.
 10. Patnáctidenní lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze z následujících důvodů:
  1. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  2. konzultace s jiným právním subjektem, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.
 11. Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemné) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodlouženi, a to ještě před plynutím patnáctidenní lhůty.

ČI. 3 – odmítnutí žádosti či poskytnutí informace

 1. Pokud GJB odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace. vydá o tom ve lhůtě do 15 dnů, popřípadě prodloužené lhůtě o 10 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydá v případě odložení věci (čl. 2 odst. 1 a 3).
 2. Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu § 46 zákona č. 71/1967 Sb. a musí obsahovat následující náležitosti:
  1. název a sídlo GJB,
  2. číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
  3. označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo, právnické osoby),
  4. výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem,
  5. odůvodnění, které obsahuje důvod zamítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,
  6. poučení o odvolání, které obsahuje poučeni o místu, formě a době odvolání,
  7. vlastnoruční podpis statutárního představitele GJB s uvedením jména, příjmení a funkce.
 3. Jestliže GJB ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto.
 4. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, GJB přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.
 5. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání ke Školskému úřadu Brno – venkov prostřednictvím ředitele GJB, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odstavci 1.
 6. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Možnost soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena.

Čl. 4 – evidence žádostí

 1. Ředitel GJB vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.
 2. Evidence žádostí obsahuje:
  1. datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,
  2. jméno, příjmení žadatele (název, sídlo), spojení na žadatele,
  3. datum vyřízení žádosti.
 3. Údaje v evidenci žádostí jsou ochráněny podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

Čl. 5 – úhrada nákladů spojených s vyhledáváním informací

 1. GJB je oprávněno požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinno žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.
 2. Úhrady nákladů jsou příjmem GJB.
 3. GJB vždy do l.března zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která obsahuje následující údaje:
  1. počet podaných písemných žádostí o informace,
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (bez uvádění osobních údajů),
  4. případné další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
 4. Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt na rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a na odvolací řízení proti tomuto rozhodnutí zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), s výjimkou ustanovení o obnově řízení a o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení.
 5. Patnáctidenní lhůta pro poskytnutí informace a desetidenní prodloužení této lhůty se pro písemné žádosti o informace doručené řediteli GJB v období od 1.1.2000 do 31.12.2000 prodlužují na dvojnásobek. Pro písemné žádosti doručené v období od 1.1.2001 do 31.12.2001 se prodlužuje o polovinu.