Přijímací zkoušky – testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID-19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají, a to i v případě, že výuka probíhá distančně. Příslušná základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Uchazeč může také využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotních služeb.

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, testování uchazečů o studium neprovádí.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu omluvil písemně nejpozději do 3 dnů ředitelce školy, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  • certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Podrobné informace jsou uvedeny v příloze „Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021“.

 

Ing. Ivana Čermáková

ředitelka