Volební řád pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem

1 ÚVOD

1.1. Předmět a účel

Jihomoravský kraj podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem (dále jen „škola“) tento volební řád. Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad a zveřejňování jejich výsledků (dále jen „realizace voleb“) na základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Jihomoravským krajem (dále jen „zřizovatel“). Volební řád je vydáván za účelem vytvoření podmínek pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy – školské rady.

1.2. Související dokumentace

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1.

Počet členů školské rady v konkrétní základní, střední a vyšší odborné škole stanovuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 školského zákona zvláštním rozhodnutím zřizovatel, který také jmenuje třetinu členů školské rady. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

2.2.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

2.3.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

2.4.

Kandidátem na člena školské rady (dále také „kandidát“) může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům.

2.5.

Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost, věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

3. SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ

3.1.

Volby členů školské rady realizuje v plném rozsahu ředitel školy, ve které bude školská rada působit (dále jen „ředitel školy“).

3.2.

Ředitel školy je oprávněn přibrat další osoby (dále jen „spoluorganizátor“) za účelem zajištění realizace voleb. S přibráním k realizaci voleb musí spoluorganizátor souhlasit. Výkon činností spoluorganizátora je výkonem čestné funkce. O osobě spoluorganizátora nesmí existovat důvodné pochybnosti, že svým konáním naruší řádný průběh voleb a že z pozice spoluorganizátora ovlivní výsledky voleb. Ředitel školy a spoluorganizátoři dbají o to, aby náklady na realizaci voleb byly při zachování ostatních ustanovení tohoto volebního řádu co nejnižší.

3.3.

Volby do školské rady jsou ředitelem školy vyhlašovány způsobem v místě obvyklým pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Vyhlášení voleb je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným způsobem se zveřejňují i další důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 15 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání voleb, způsob a lhůtu uplatňování kandidatur na člena školské rady.

3.4.

Ředitel školy zajišťuje též zveřejnění kandidatur na člena školské rady stejným způsobem jako vyhlášení voleb.

3.5.

Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

3.6.

Ředitel školy mimo jiné eviduje návrhy na kandidáty, dbá o pořádek při hlasování, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování.

3.7.

Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.

3.8.

Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy.

3.9.

Na základě výsledků hlasování ředitel školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto sestavené pořadí zanese ředitel školy do výsledkové listiny, zvlášť pro každou skupinu voličů. Členem školské rady se stává kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny. V případě vyššího počtu volených členů školské rady se dalšími členy školské rady stávají ti kandidáti, kteří se umístili na následujících místech výsledkové listiny.

3.10.

Výsledky voleb jsou zveřejňovány ředitelem školy stejným způsobem jako vyhlášení voleb.

3.11.

V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitel školy k doplnění volných míst bez zbytečného odkladu nové volby. Pro realizaci nových voleb se použijí ustanovení tohoto volebního řádu.

3.12.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy v souladu s ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.

3.13.

Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období členů školské rady je tři roky, funkční období člena školské rady, zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v bezprostředně předcházejících řádných volbách (tedy jiných volbách než předčasných a doplňovacích).

Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) vznikem neslučitelnosti podle ust. § 167 odstavce 2 věty třetí školského zákona (člen rady se stane ředitelem školy)

c) smrtí,

d) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období též dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách.

3.14.

Ředitel školy vyhlásí předčasné volby do funkce voleného člena školské rady, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných volit tohoto člena školské rady.

3.15.

Doplňovací volby do školské rady vyhlásí ředitel školy, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odst. 3.13. pod písmeny a) až c).

3.16.

Pro doplňovací a předčasné volby se použijí ustanovení tohoto volebního řádu.

4. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

4.1.

Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajů.

4.2.

Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola, ve které je zřízena školská rada a jejíž členové jsou ve volbách voleni.

4.3.

První zasedání školské rady podle ustanovení § 167 odst. 7 školského zákona svolává ředitel školy.

5. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

5.1.

Čtvrté vydání této směrnice 33/INA–VOK nahrazuje třetí vydání 33/INA–VOK účinné od 1.4.2010 do 31.3.2012.

5.2.

Tato směrnice byla schválena usnesením č. 11325/12/R 154 na 154. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 8.3.2012.