Veliký úspěch našich studentů v SOČ

Středoškolská odborná činnost (zkratka SOČ) je celostátní soutěž odborných prací talentovaných studentů českých (do roku 1993 československých) středních škol pořádaná každoročně od roku 1978. Oficiálním vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Soutěž je vícekolová. Studenti přihlašují své práce nejprve do školního kola. Nejlepší práce postupují do kola okresního, dále do kola krajského, a nakonec na celostátní přehlídku.

V každém kole nejprve student prezentuje svoji práci, následně odpovídá na otázky poroty. Práce má svého vedoucího, většinou vyučujícího ze školy, kterou soutěžící student navštěvuje. Porota je tvořena vyučujícími středních a vysokých škol a odborníky z praxe, v celostátním kole má vždy nejméně pět členů. Hlavním garantem SOČ je Národní institut pro další vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Soutěž po celý rok řídí Ústřední komise SOČ.  

      Dne 7. 5. 2024 se konalo na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše v Brně krajské kolo SOČ. Z našeho gymnázia soutěžili dva zástupci. V oboru 05 – Molekulární biologie to byla Mariana Kissová (7. A). Tématem a názvem její odborné práce byla Primární cilia. V oboru 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby prezentoval svoji práci s názvem Tvorba zpěvníku písní Jana Blahoslava Vojtěch Eibel (8. A). Oba představili svoji práci velmi úspěšně. Mariana udivila odbornou porotu svojí pečlivostí při počítání velikého množství cilií pod mikroskopem. Vojtova práce byla odbornou porotou hodnocena velmi kladně jak po stránce odborné, tak i pravopisné. Byl opakovaně vyzdvižen i jeho příjemný jazykový projev, kterým nejen prezentoval svoji práci, ale také bezchybně odpovídal na odborné dotazy poroty. 

     Jsme velmi rádi, že Vojtova práce byla ohodnocena 1. místem s postupem do celostátního kola, které se bude konat ve dnech 21. – 23. června 2024 v Pardubicích. 

     Děkujeme Vojtovi nejen za vynikající odbornou práci, ale také za prezentaci našeho gymnázia a důstojné vyvrcholení oslav 500. výročí narození Jana Blahoslava (oslavovali jsme v loňském roce) a připomenutí 460. výročí vydání Ivančického kancionálu. Blahopřejeme mu a přejeme mu všichni úspěch i v celostátním kole SOČ. 

PhDr. Jana Chocholáčová