Aktuality 2010/2011

8.8.2011 Vyhlášení voleb do školské rady

Vzhledem ke končícímu funkčnímu období vyhlašuji volby do školské rady při GJB Ivančice.

Ant. Šerý

8.8.2011 Opravné maturitní zkoušky

Ústní opravné zkoušky společné i profilové části MZ se konají dne 12.9.2011 od 8.00 hodin v budově GJB Ivančice.

Písemné opravné zkoušky společné části se konají na spádové škole. Pozvánky k opravným zkouškám písemné části budou k vyzvednutí na GJB Ivančice od 22.9.2011.

Ant. Šerý

30.6.2011 GJB Ivančice je partnerskou školou MU Brno

Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Naše gymnázium navázalo přátelské kontakty s Přírodovědeckou fakultou MU Brno, jmenovitě s docentem Bochníčkem z katedry Obecné fyziky. V rámci této spolupráce se v prosinci 2010 uskutečnily na naší škole 2 přednášky s názvy Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík. První z nich přednesl doc.Bochníček včetně poutavých experimentů a ukázek monokrystalů Si. Zájem našich studentů byl značný. Druhou přednášku vedl student 5.r. učitelského oboru M-F , přičemž ji doprovodil serií interesantních experimentů s tekutým dusíkem. Účastníky pokusů byli i někteří naši studenti a studentky.

Doc.Bochníček neúnavně organizuje na PřF MU serie přednášek s fyzikální tematikou. V úterý 19.4.2011 to byla přednáška na téma Elektromobily, což je jistě perspektivní záležitost při současných cenách pohonných hmot.

Nutno říci, že naše škola je v úzkém kontaktu s PřF MU delší dobu. Studenti a studentky letošní 3.C se zúčastnili už v r.2008 třídenní stáže ve fyzikálních laboratořích, kde se seznámili s výrobou polovodičových čipů, s výrobou nanotrubic, se studiem detailů povrchů látek speciálními skenovacími mikroskopy. Kromě toho naši studenti vyslechli přínosné přednášky doc.Bochníčka z optiky, fyziky polovodičů, fyziky plazmatu aj.

Doufáme, že někteří naši studenti se rozhodnou pro studium perspektivních oborů fyziky na PřF MU Brno, ať už v odborném studiu např. fyzikální elektroniky nebo v učitelském studiu např. M-F.

Připojujeme několik pěkných fotografií.

Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno Spolupráce GJB Ivančice s MU Brno

Vítězslav Světlík

30.6.2011 Spolupráce GJB Ivančice s FEKT VUT Brno

Spolupráce GJB Ivančice s FEKT VUT Brno Naše škola navázala před několika lety velmi úzkou spolupráci s UTEE (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky) FEKT (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) VUT Brno, a to v rámci projektu IET1 (Institut experimentálních technologií), který zastřešuje Doc.Ing Pavel Kaláb, CSc.

Spolupráce GJB Ivančice s FEKT VUT Brno Pod vedením Doc.Ing.Miloslava Steinbauera, Ph.D., se do projektu zapojil nejprve student tehdejší kvinty Adam Halbich s prací Zdroj světla pro biologické aplikace. Po více než 12 měsících intenzivního studia optiky a elektroniky Adam vytvořil kvalitní projekt zahrnující teoretickou část i prakticky využitelnou aparaturu, založenou na sadě supersvítivých LED, produkujících bílé světlo s možností regulace intenzity od nuly do maxima. Hodnotící komise udělila Adamovi nejvyšší VŠ hodnocení A. Vyjádření Doc.Steinbauera: Práce A.Halbicha je lepší než mnohé bakalářské práce studentů FEKT.

Spolupráce GJB Ivančice s FEKT VUT Brno Je třeba říci, že Adam pracoval pod vedením mentora Mgr.Vítězslava Světlíka velmi intenzivně, a to i o sobotách v laboratoři UTEE.

Aparatura se využívá při experimentech na MENDELU, Ústav molekulární biologie a na PřF Ústav biologie.

Adam Halbich směřuje perspektivně ke studiu na UTEE FEKT VUT Brno.

Nutno podotknout, že celý projekt IET1 je financován ESF (Evropský sociální fond), MŠMT a Jihomoravským krajem.

Spolupráce GJB Ivančice s FEKT VUT Brno Na Adama Halbicha navazují 2 naši další studenti: Martin Vondráček 6.A a Jiří Procházka 7.A.

M.Vondráček projevil zájem o práci v oboru optoelektroniky event. v oboru informatiky. Proto mu Doc.Steinbauer přidělil téma Třípásmový LED zdroj světla pro biologické aplikace. Martin zvládl základy vlnové a fotonové optiky a v současné době(duben 2011) zpracovává teoretickou část svého projektu. Průběžně studuje základy programování v jazyce C++, aby mohl optický modul ovládal prostřednictvím standardního výstupu 10V z PC. Martin z vlastní iniciativy navštěvuje přednášky na FIT VUT Brno. Dále konzultuje postup prací na projektu s Doc.Steinbauerem na UTEE.

Spolupráce GJB Ivančice s FEKT VUT Brno Jiří Procházka je zaměřen spíše teoreticky. Jeho práce má název Speciální výukový program pro výukové účely. Teoretickou část z hlediska matematiky zvládl pod vedením Mgr.V.Světlíka. Jedná se o základy maticového počtu (násobení matic, inverzní matice, řešení soustavy lineárních rovnic pomocí determinantů aj.). V programování v jazyce C++ se Jirka zdokonaluje na FIT VUT Brno. Postup projektu pak konzultuje s Doc.Steinbauerem na UTEE. Program bude sloužit pro výuku na UTEE FEKT.

J.Procházka ukončí projekt v červnu 2011 obhajobou v Brně na UTEE FEKT. M.Vondráček má termín do konce září 2011.

Oba studenti jasně směřují ke studiu na VUT, jeden na FIT, druhý na FEKT.

Doufáme, že oba studenti dají příklad dalším zájemcům o studium technických oborů, tak perspektivních v současné době.

Spolupráce GJB Ivančice s FEKT VUT Brno Spolupráce GJB Ivančice s FEKT VUT Brno

Vítězslav Světlík

28.6.2011 Marek Hándl na Tchaj-wanu

Loňský sextán, o kterém jste se už mnohokrát mohli dočíst na našich webových stránkách (v souvislosti se školními i mimoškolními úspěchy), mimo jiné člen vítězného družstva celostátní televizní soutěže Za školu – Marek Hándl – tráví letošní školní rok na střední škole na dalekém Tchaj-wanu. Každý měsíc Marek seznamuje se svými zážitky čtenáře Ivančického zpravodaje. Teď o něm vyšel velmi zajímavý článek i v deníku MF DNES a na internetových stránkách.

A jak si všímají Marka média na Tchaj-wanu? Podívejte se sami!

Marku, děkujeme za reprezentaci naší školy v cizině. Přejeme Ti ještě pěkný zbytek pobytu a šťastný návrat domů.

Milena Špiříková

15.6.2011 Výsledky maturitních zkoušek

Cermat zveřejnil výsledky maturitních zkoušek. Všichni studenti v písemných zkouškách uspěli a tedy u maturitní zkoušky prospěli. Gratuluji a těším se na setkání v pátek 17.6.2011 ve 13.00 hod. na radnici.

Ant. Šerý

15.6.2011 „Čtení pomáhá“

Na začátku června se studenti naší školy zapojili do internetového projektu „Čtení pomáhá“.

Jeho sponzorem je šéf ČEZ Martin Roman, který se rozhodl podpořit čtenářskou gramotnost českých dětí a zároveň pomáhat postiženým.

Prostřednictvím projektu se každým rokem rozdělí 10 milionů korun na dobročinné účely. Hlavní roli při rozdělování hrají čtenáři od těch nejmenších až po středoškoláky. Pro všechny je připraven seznam knih, které vybrala porota složená ze známých osobností, jako je např. Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Jiří Dědeček a další. Děti mají za úkol knihy přečíst a po kontrolním testu složeném ze čtyř otázek získají virtuálních 50 Kč. Ty pak každý věnuje na jednu z charitativních akcí, které jsou na stránkách projektu zveřejněny.

Vypátrali jsme, že jedním z těch, kdo potřebuje pomoci, je devítiletý Dan z dětského domova při Speciálních školách pro sluchově postižené v Ivančicích. A tak se pomoc studentů soustředila právě na něj. Dnes již je Danovo konto naplněno na 100%, přesto však aktivita našich studentů neustává. Myšlenka pomoci druhým četbou je pohltila. Každý den připisují na konta potřebných další padesátikoruny. Za školu už to bude pěkných pár desítek tisíc korun.

Milena Špiříková

Děkuji všem studentům, kteří se zapojili do tohoto projektu a získávají tak důležité finanční prostředky pro charitu.

Ant. Šerý

5.6.2011 Jazykový pobyt v Anglii

Studenti 2.C a 6.A měli i letos možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Tentokrát jsme zamířili do Torquay (obdobný program jsme absolvovali v letech 2004 a 2008, jistě si mnozí z našich absolventů připomenou svůj vlastní pobyt). Cílem bylo procvičit si angličtinu a podívat se na zajímavá místa v Anglii, a to nejen v okolí Torquay, ale i při přesunu do Londýna (Stonehenge, Windsor) a samozřejmě se osobně seznámit s hlavním městem. Den po dni si můžete náš pobyt projít v příspěvcích Lukáše Dubnického a Martina Dvořáčka.

Jarmila Urbancová

5.6.2011 Programování v jazyce Karel

Karel je jednoduchý programovací jazyk, pomocí něhož se mohou mladší studenti naučit základní principy programování. V některých školách je zařazen do hodin informatiky. Gymnázium TGM Zastávka spolu se SVČ Ivančice pořádá každoročně okresní kolo v programování Karel v několika kategoriích. V našem gymnáziu jsme začali letos s výukou tohoto jednoduchého programování v kroužku každou středu po vyučování. Původně se přihlásilo 13 dětí – samí chlapci – z primy a ze sekundy. Do okresního kola bylo nominováno 7 studentů, mnozí z nich získali slušný počet bodů a Michal Drozd okresní kolo ve své kategorii vyhrál. Více lze vyčíst z výsledkové listiny.

Kategorie II
Pořadí Příjmení Jméno Škola Celkem bodů
1 Drozd Michal Gymnázium Ivančice 44
2 Šidliak Petr ZŠ Rosice u Brna 35
3 Pokorný Aleš ZŠ Rosice u Brna 34
4 Musil Marek Gymnázium Ivančice 32
4 Ondra Dominik Gymnázium Ivančice 32
6 Krupica Roman Gymnázium Zastávka 30
7 Jelínek Jan Gymnázium Ivančice 29
8 Přibyl Marek Gymnázium Zastávka 23
9 Konečný Daniel Gymnázium Ivančice 22
10 Procházka Zdeněk ZŠ Rosice u Brna 21
10 Wagner Vojtěch Gymnázium Zastávka 21
12 Kvasnička Vít Gymnázium Ivančice 17,5
13 Buchar Vladimír Gymnázium Zastávka 14
14 Skalník Jakub Gymnázium Zastávka 6
15 Prokůpek Pavel ZŠ Rosice u Brna 5
16 Povolný Jiří Gymnázium Zastávka 1
17 Přinesdomů Dominik ZŠ Rosice u Brna 0
17 Vaverka Jakub Gymnázium Zastávka 0
17 Ševčík Jakub Gymnázium Ivančice 0
17 Okruhlica Pavel Gymnázium Zastávka 0

Jarmila Ištoková

16.5.2011 Pohár Rozhlasu v atletice 2011

Každoročně se koná atletická soutěž »Pohár Rozhlasu«, která je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (u nás prima-kvarta). Letos se koná již 43. ročník této soutěže.

Pohár Rozhlasu v atletice 2011Po loňském úspěchu našeho družstva starších žákyň (tercie+kvarta), které se probojovalo do okresního kola soutěže, kde obsadilo 3. místo, letos zabodovalo družstvo žákyň mladších (prima+sekunda). V okrskovém kole soutěže, které proběhlo 10. 5. v Ivančicích a zúčastnila se ho družstva ze 7 škol, naše dívky s přehledem zvítězily a do okresního kola postoupily s nejvyšším bodovým ziskem.

Okresní kolo se konalo 17. 5. v Blansku a zúčastnilo se ho 6 nejlepších družstev v každé kategorii. Naše dívky zde potvrdily pozici favoritek, když se, opět se slušným bodovým náskokem, staly vítězkami soutěže. Tím si zajistily postup do krajského finále, které se koná 24. 5. v Břeclavi, což lze považovat za historický úspěch naší školy v této soutěži!

Dívky se umístily prakticky ve všech disciplínách na medailových pozicích: Edita Sklenská v běhu na 60 m 2. místo, v běhu na 600 m 1. místo; Nikola Ševčíková v běhu na 60 m 3. místo, v běhu na 600 m 2. místo; Lenka Täuberová ve skoku do dálky 1. místo, ve skoku do výšky 1. místo; Karolína Tůmová ve skoku do dálky 3. místo, ve skoku do výšky 3. místo; Adriana Dohnalová v hodu míčkem 2. místo, Kristýna Sojková v hodu míčkem 3. místo; štafeta 4×60 m (Täuberová-Hándlová-Ševčíková-Sklenská) 1. místo.

Našim dívkám k úspěchům v soutěži gratulujeme a přejeme mnoho sil při boji o postup do republikového finále.

Pohár Rozhlasu v atletice 2011 Pohár Rozhlasu v atletice 2011 Pohár Rozhlasu v atletice 2011 Pohár Rozhlasu v atletice 2011

Veronika Šiplová

16.5.2011 Majáles 2011

Majáles 2011 Předpověď počasí pro konec druhého květnového týdne neslibovala nic dobrého, přesto se však i sluníčko přišlo v pátek 13. května 2011 podívat do Ivančic na majálesový průvod našeho gymnázia.

Majáles 2011 Po loňských neblahých zkušenostech s počasím studenti posledních ročníků zvolili rozloučení se školou, vyučujícími a spolužáky v prostorách školní jídelny. V téměř dvouhodinovém programu, který byl celý v režii letošních maturantů, se zpívalo, hrálo, děkovalo… Publikum se dobře bavilo trefně mířenými vtípky, satirou i recesními kousky těch, kteří společně přišli do školy už naposled.

Majáles 2011 Přesně o půl jedenácté se vydal od budovy gymnázia na svou cestu městem k památníku Jana Blahoslava pestrobarevný průvod v čele s dechovou hudbou Bobrava a mažoretkami, maturanty a vyučujícími. Kolem stojící davy lidí, od dětí ze školiček a škol až po ty nejstarší občany města, se měly na co dívat. V průvodu šli kočky, mimové, sportovci, lentilky, mafiáni i námořníci.

U památníku Jana Blahoslava ve Sboru se pak studenti položením kytice květů za zvuku studentské hymny poklonili památce velkého humanisty, jehož jméno nese naše gymnázium.

Majáles 2011 A tentokrát novinka na závěr. Volejbalový zápas študáci (maturanti) versus kantoři na školním hřišti. A kdo vyhrál? No přece sportovní duch všech.

Maturantům přejeme klidný týden, výjimečně snad i horší počasí – aby je sluníčko nelákalo od učení – a v týdnu od 23. května hodně štěstí, aby úspěšně zúročili léta prožitá na škole. Zlomte vaz!

Majáles 2011 Majáles 2011 Majáles 2011 Majáles 2011

Milena Špiříková

14.5.2011 Velký úspěch v krajském kole Biologické olympiády

Velký úspěch v krajském kole Biologické olympiády Ve čtvrtek 12. května 2011 se v Brně ve Středisku volného času Lužánky konalo krajské kolo Biologické olympiády. Naše gymnázium reprezentovala studentka sekundy Veronika Hándlová, která v silné konkurenci 31 účastníků z celého Jihomoravského kraje vybojovala pěkné 3. místo. Od vítězství ji dělilo pouhých 5 bodů. Za výbornou přípravu Veronice děkujeme a ke skvělému umístění srdečně blahopřejeme.

Hana Brabcová

9.5.2011 Návštěva skleníků a botanické zahrady MU

Návštěva skleníků a botanické zahrady MUNávštěva skleníků a botanické zahrady MUVe středu 4. května 2011 navštívila třída 5.A v rámci výuky biologie skleníky a botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během prohlídky s odborným výkladem měli studenti za úkol vyplňovat pracovní listy, do kterých si zaznamenávali získané poznatky o rostlinách jednotlivých skleníků. V rámci prohlídky prošli postupně skleníkem tropických rostlin, skleníkem vranečků, kapradin a cykasů, skleníkem subtropických rostlin, skleníkem bromélií a skleníkem kaktusů a jiných sukulentů. Při návštěvě botanické zahrady, která následovala po prohlídce skleníků, mohli studenti poznat různé druhy bylin, keřů a stromů z celého světa. Zajímavá exkurze umožnila studentům prohloubit jejich teoretické znalosti o praktické poznatky z oblasti botaniky.

Návštěva skleníků a botanické zahrady MU Návštěva skleníků a botanické zahrady MU Návštěva skleníků a botanické zahrady MU Návštěva skleníků a botanické zahrady MU

Hana Brabcová

9.5.2011 V Olympiádě v českém jazyce máme postup do celostátního kola!

Výborného umístění v krajském kole Olympiády v českém jazyce dosáhla Martina Jelínková z kvarty.

V Olympiádě v českém jazyce máme postup do celostátního kola! Z 28 účastníků krajského kola soutěže byla odbornou porotou vybrána dne 2. 5. 2011 v Brně-Lužánkách mezi 5 nejlepších a postoupila do ústředního kola. To se bude odehrávat v rámci týdenního studijního pobytu v Lažánkách u Prahy, kde bude probíhat soutěž nejvyšší. Účastníci musí většinou splnit pět úkolů: dva gramatické, dva slohové a jeden ústní projev.

Ještě jednou Martině blahopřejeme a budeme na ni myslet, aby dosáhla koncem června co nejvyšší bodové ohodnocení v ústředním kole olympiády.

Jana Chocholáčová

5.5.2011 Soutěž Finanční gramotnost

Soutěž Finanční gramotnost Soutěž Finanční gramotnost V dubnu se konala okresní a krajská kola soutěže ve finanční gramotnosti, kterých se zúčastnily dva týmy složené ze studentů našeho gymnázia. Každý tým tvořili tři nejlepší studenti ze školních kol. V kategorii mladších studentů to byli tři chlapci z tercie – Lukáš Kopuletý, Tomáš Jurajda a Miloš Rouzek, v kategorii starších reprezentovali školu Tomáš Hrabovský ze 4.C, Jiří Kratochvíl ze 3.C a Marek Krejčík z 5.A. Oba týmy zvítězily v okresních kolech a postoupily do krajského kola. V rámci kraje pak starší chlapci obsadili 4. místo v a mladší 7. místo. Věříme, že si studenti z této soutěže odnesli nové poznatky, které využijí v běžném životě.

Danuše Minsterová

29.4.2011 Výsledky přijímacího řízení

V sekci Přijímací řízení uveřejňujeme výsledky přijímacího řízení.

Ant. Šerý

26.4.2011 Rubikon

Rubikon Dne 13. dubna se v ivančickém kině Réna konalo oblastní kolo soutěže Rubikon. Akce se účastnilo šest soutěžních týmů z Ivančic, Zastávky, Dolních Kounic a Střelic. Tým našeho gymnázia soutěžil pod bílou barvou, která mu zůstala již z kola školního. Soutěž probíhala postupně celkem v pěti kolech a několika mezihrách. Jednotlivé soutěžní disciplíny podobně jako ve školním kole prozkoušely znalosti soutěžících z oblasti zákonů, ověřily schopnost týmové spolupráce a podpořily pocit odpovědnosti při sázení bodů na správnost jednotlivých odpovědí. Po prvním i druhém kole, která byla zaměřena především na teoretické vědomosti, byl náš bílý tým na prvním místě. Své vedoucí postavení bohužel v dalším průběhu soutěže neuhájil, ale i tak se nakonec umístil na třetí pozici a získal pomyslnou bronzovou medaili. Soutěžícím z kvarty blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Robert Bezděk

20.4.2011 Okresní kolo SOČ

Na Gymnáziu Zastávka u Brna se dne 14.4. konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Prezentace svých prací zde předvedlo celkem devět soutěžících v sedmi kategoriích. Z naší školy postoupili dva studenti. Adam Halbich zde obhajoval v Oboru 2: Fyzika svoji práci s názvem Zdroj světla pro biologické aplikace a studentka Lucie Foralová obhajovala v Oboru 4: Biologie svoji práci s názvem Biochemické markery stresu u zvířat v zajetí. Oba studenti v okresním kole představili práce, které jsou na velmi dobré úrovni a postoupili do krajského kola.

Okresní kolo SOČ Okresní kolo SOČ Okresní kolo SOČ Okresní kolo SOČ Okresní kolo SOČ Okresní kolo SOČ

Mgr. Radim Dubčák

20.4.2011 Přírodovědná soutěž N-trophy

Ve dnech od 7. do 11. února 2011 jsme se s naším týmem ve složení Pavel Doležal, Lucie Kadlecová a Martin Vondráček zúčastnili neobvyklé vědomostní soutěže N-trophy. Soutěž nebyla standardního charakteru, kdy soutěžící dostanou několik otázek, na které je jednoznačná odpověď. V této poněkud experimentálně a logicky zaměřené soutěži jsme měli za úkol »vyzkoumat« možná řešení zadaných problémů. Počátky soutěže provázely menší technické potíže ze strany organizátora, které byly rychle napraveny, a tak jsme mohli začít s řešením.

Kvalifikační kolo soutěže probíhalo elektronickou formou, takže jsme se sešli v počítačové učebně našeho gymnázia. Mezi zadanými úkoly byla teoretická úvaha nad tím, které živočišné a rostlinné druhy by přežily případný dopad asteroidu na Zemi. Při řešení tohoto problému jsme se dostali až k problematice tzv. nukleární zimy. Úkol, který nás nejvíce zaujal spočíval v odhalení klíče k algoritmu vývoje grafického obrazce, který připomínal květinu, jejíž postupný vývoj ovlivňovaly právě zadané hodnoty klíče. Jedním z dalších úkolů bylo například zjištění množství vyprodukovaného oxidu uhličitého při hoření svíčky. Pro řešení této úlohy nám již prostory školní počítačové učebny nedostačovaly, a tak jsme se přesunuli do domu členky našeho týmu. Po několika obtížích jsme se dobrali k možnému řešení.

Všechny naše poznatky jsme sepsali a doplnili komentáři o našem postupu do přehledné formy a včas odeslali do soutěže. Ačkoli jsme se do finále soutěže neprobojovali, tak jsme si soutěž velmi užili.

Pavel Doležal, Lucie Kadlecová, Martin Vondráček, sexta

20.4.2011 Krajské kolo Biologické olympiády

Krajské kolo Biologické olympiády V pátek 15.4.2011 se M.Kadlecová z 5.A a P.Veselá z 6.A zúčastnily krajského kola Biologické olympiády kategorie B, která se konala v Brně na MZLU. Ze 34 nejlepších studentů biologie se Martina Kadlecová umístila na velmi pěkném 6.místě jako úspěšná řešitelka a Petra Veselá na 8. místě. K tomuto úspěchu oběma blahopřeji.

Ivan Bulva

20.4.2011 Vítězství v okresním kole Biologické olympiády

Vítězství v okresním kole Biologické olympiády V úterý 12. dubna 2011 se naše dvě studentky ze sekundy zúčastnily okresního kola Biologické olympiády kategorie D na ZŠ ve Zbýšově. Ze 30 soutěžících se Sára Stránská umístila na 20. místě a Veronika Hándlová si zaslouženě vybojovala vítězné 1. místo. Soutěž měla 4 části – vstupní úkol, teoretické znalosti, poznávání rostlin, hub a živočichů a praktický úkol s mikroskopem. Veronice k vynikající reprezentaci naší školy srdečně blahopřejeme a přejeme jí mnoho úspěchů i v krajském kole, které se bude konat 12. května 2011 v Brně.

Hana Brabcová

15.4.2011 Ivančice v pracích studentů Gymnázia Jana Blahoslava

Ivančice v pracích studentů Gymnázia Jana Blahoslava Před třemi lety začalo ministerstvo školství uvažovat o rozšíření maturit, které by obsahovaly celkem šest dílčích zkoušek, to znamená, že by studentům gymnázia oproti stávající situaci přibyly dvě zkoušky navíc. Jedna z nich by mohla být složena formou závěrečné práce a její obhajoby. Aby měli studenti možnost se na tuto novou situaci pomalu připravit, bylo rozhodnuto, že v předmaturitním ročníku začnou zpracovávat témata buď podle vlastního výběru, nebo podle návrhu vyučujících. Každý student třetího ročníku si tedy již pravidelně vybírá zadání, které ho zaujme, a má téměř celý rok na vypracování závěrečné práce.

Ivančice v pracích studentů Gymnázia Jana Blahoslava Protože mnohé mají vysokou úroveň a bylo by škoda, kdyby zůstaly pouze v archivu školy, bylo rozhodnuto seznámit s některými z nich i ivančickou veřejnost. Bylo vybráno pět prací tematicky souvisejících s ivančickým regionem a připraveno jejich představení pod názvem „Ivančice v pracích studentů Gymnázia Jana Blahoslava“. Závěrečné práce byly prezentovány 14. dubna 2011 odpoledne v prostorách Městské knihovny v Ivančicích. Výsledky svého snažení představili: Alžběta Minsterová (Architektonický vývoj Ivančic), Eliška Žáková (Hrubšický mlýn), Magdalena Kabelková (Historie skautingu v Ivančicích v letech 1921 – 1970) a Tomáš Hrabovský (Ochrana životního prostředí v Ivančicích). Autorka páté vybrané práce se bohužel musela z důvodu nemoci omluvit.

Ivančice v pracích studentů Gymnázia Jana Blahoslava Studenti věnovali výtisk své závěrečné práce městské knihovně, a tak budou mít možnost se s nimi seznámit i ti, kterým jejich představení uniklo.

Prezentace se setkala s velmi příznivým ohlasem, proto se domluvilo vedení školy s vedením knihovny na pravidelných setkáních našich studentů s ivančickou veřejností nad závěrečnými pracemi, která se budou konat každým rokem, a to vždy v únoru, což je měsíc, kdy studenti maturitních ročníků svoje práce obhajují ve škole.

Ivančice v pracích studentů Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice v pracích studentů Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice v pracích studentů Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice v pracích studentů Gymnázia Jana Blahoslava

Milena Špiříková

14.4.2011 Dětská scéna 2011

Dětská scéna 2011 Objev roku – Adéla Rausová – v kategorii Přednesové vystoupení na přehlídce Dětská scéna 2011. Takový je text diplomu, který si naše studentka kvarty přivezla z krajského kola Soutěže recitátorů, jež pořádalo 13. 4. 2011 SVČ Lužánky, SDV Labyrint a ateliér DaV DIFA JAMU Brno.

Adélce děkujeme za pečlivou přípravu a velmi pěkný výkon v soutěži!

Jana Chocholáčová

14.4.2011 Jaderná maturita

Jaderná maturita Ve dnech 11.-13. dubna 2011 se v areálu jaderné elektrárny Dukovany konal již třetí ročník akce s názvem Jaderná maturita. Tento projekt funguje pod záštitou společnosti ČEZ, která také financuje veškeré náklady s ním spojené, a vznikl jako taková ,, náborová akce“. Firma totiž potřebuje obměnit personál mladými pracovníky v daném oboru, a tímto způsobem se snaží inspirovat mladé a talentované studenty ke studiu partnerských vysokých škol a následné práci pro ČEZ.

Jaderná maturita Jaderná maturitaV průběhu tří dní jsme absolvovali zajímavé přednášky, které nám měly nastínit princip výroby elektrické energie v elektrárně Dukovany (zkráceně EDU) a pomoci pochopit, jak celý tento komplex funguje. Součástí programu byly také exkurze po areálu EDU, v rámci kterých jsme navštívili strojovnu, sklad vyhořelého paliva, protiatomový kryt a mnoho dalších. Jedním z vrcholů programu byla možnost navštívit trenažér. Ten slouží jako tréninková místnost pro budoucí operátory reaktoru. Do všech těchto prostor se nikdo mimo zaměstnanců normálně nedostane. My jsme měli speciální povolení jako účastníci Jaderné maturity, a kromě toho jsme před každým vstupem do areálu EDU museli projít sérií kontrol. Na závěr celé akce jsme absolvovali vědomostní test, který byl následně vyhodnocen. Všichni jsme v něm prospěli. Absolutním vrcholem programu byla přednáška a beseda s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou.

Do programu jsme se přihlásili, protože nás jaderná fyzika zajímá a chtěli jsme využít možnost, kterou nám společnost ČEZ nabídla. Jaderná maturita nás velmi zaujala a s jejím průběhem jsme byli nadmíru spokojení.

Jakub Šalplachta, Adam Halbich a Jiří Procházka (septima)

14.4.2011 Krajské kolo Biologické olympiády, kategorie A

Krajské kolo Biologické olympiády, kategorie A V pátek 8.4. 2011 se studentky našeho gymnázia Pavlína Chládková ze 7.A a Edita Kocábová z 8.A zúčastnily krajského kola Biologické olympiády na fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Krajského kola 45. ročníku soutěže se účastnilo 33 nejtalentovanějších studentů z Jihomoravského kraje. Ve velké konkurenci obsadila Pavlína Chládková krásné 4. místo. K vynikajícímu výsledku srdečně blahopřejeme.

Martina Píšová

8.4.2011 Pozvánka na prezentaci závěrečných prací

14. dubna 2011, 16.00 - Prezentace závěřečných prací našich studentů, Městská knihovna Ivančice

7.4.2011 Chemická olympiáda kategorie C

Chemická olympiáda kategorie C Chemická olympiáda kategorie C11.3.2011 se konalo školní kolo chemické olympiády kategorie C (první a druhé ročníky vyššího gymnázia). Školního kola se zúčastnili 4 studenti a studentky z 5.A a jedna studentka z 6.A. Nejdříve prokázali své teoretické vědomosti v testu a poté si museli poradit i s praktickým úkolem v laboratoři. Všichni dosáhli poměrně vysokého bodového hodnocení, ale do krajského kola mohli postoupit pouze první dvě studentky – Lucie Kadlecová jako vítězka školního kola a Lucie Täuberová z druhého místa. Krajské kolo se konalo 1. dubna v Brně na gymnáziu Křenová. Lucka Kadlecová obsadila pěkné 9. místo a Lucka Täuberová byla zařazena mezi úspěšné řešitele. Děvčatům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za aktivní přístup ke studiu.

Danuše Minsterová

4.4.2011 Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodní soutěž, která probíhá tradičně v březnu ve 30 evropských zemích. Soutěžící ve čtyřech kategoriích podle věku řeší bez použití kalkulačky logické matematické úlohy. Také naše škola tuto soutěž již řadu let organizuje, někteří strudenti vyšších ročníků patří ke stálým účastníkům. V letošním roce se do soutěže zapojilo 125 studentů. Vítězové jednotlivých kategorií jsou uvedeni v následující tabulce. Děkujeme za účast a gratulujeme!

Kategorie Benjamín
Pořadí Jméno Třída Body
1. Michal Drozd 2.A 96 bodů
2. Alžběta Březinová 2.A 79 bodů
3. Patrik Ptáček 1.A 78 bodů
Kategorie Kadet
Pořadí Jméno Třída Body
1. Vojtěch Adam 4.A 80 bodů
2. Tomáš Jurajda 3.A 77 bodů
3. Michal Ondrášek 3.A 76 bodů
Aneta Sklenská 3.A 76 bodů
Kateřina Stapajová 4.A 76 bodů
Kategorie Junior
Pořadí Jméno Třída Body
1. David Urban 6.A 100 bodů
2. Eliška Aldorfová 1.C 92 bodů
3. Lucie Tichá 1.C 90 bodů
Kategorie Student
Pořadí Jméno Třída Body
1. Jaroslav Střecha 3.C 58 bodů
2. Soňa Dvořáková 7.A 53 bodů
Jiří Kratochvíl 3.C 53 bodů
3. Roman Fiala 8.A 51 bodů

Danuše Minsterová

31.3.2011 Jarní cvičení z molekulární biologie

červeně – chromozom W, modře – ostatní chromozomy Přírodovědná fakulta Jihočeské univerzity ve spolupráci s Biologickou olympiádou pořádala v Českých Budějovicích týdenní soustředění (7. – 11. 3. 2011) zaměřené na molekulární biologii. Cílem tohoto laboratorního cvičení bylo vyzkoušet si „vlastníma rukama“ některé laboratorní metody.

Dostala jsem příležitost zúčastnit se tohoto soustředění. První den jsme se zabývali určením našeho haplotypu mitochondriální DNA. Mitochondriální DNA se přenáší po mateřské linii. Drobné mutace v DNA, které se odehrály mezi životem naší praprapra…matky a tím naším, nám mohou prozradit k jakému haplotypu patříme. Izolovali naší mitochondriální DNA z vlasových kořínků, ze které jsme si polymerázovou řetězovou reakcí namnožili určitý úsek. Ten jsme následně sekvenovali a srovnali s referenční sekvencí.

Druhý den jsme dělali vizualizaci pohlavního chromosomu W zavíječe moučného celochromosální malovací sondou. Fluorescenční in site hybridizace slouží ke zvýraznění určitého úseku DNA přímo na chromosomech. Sonda byla naznačena fluorochromem. Principem této metody je hybridizace (tvorba dvoušroubovice z vláken různého původu) sondy s komplementární oblastí na chromosomu. Aby mohlo dojít k hybridizaci, musí se nejprve DNA sondy i chromosomů zdenaturovat. Následně se obarví chromosomy modrým barvivem DAPI, aby mohly být ve fluorescenčním mikroskopu viditelné.

Třetí a čtvrtý den jsme detekovali telomerické sekvence u vybraných druhů hmyzu. Telomery jsou konce chromosomů a jsou tvořeny opakujícími se úseky DNA, které jsou typické pro velké skupiny organismů. Cílem bylo zjistit, zda mají původní členovci telomerickou sekvenci TTAGG či nikoli.

Jarní soustředění z molekulární biologie bylo pro mě velkým přínosem. Vyzkoušela jsem si nejdůležitější metody používané v laboratořích a dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací. Poznatky z tohoto soustředění jistě dále využiji při vysokoškolském studiu na přírodovědné nebo lékařské fakultě.

Pavlína Chládková, septima

31.3.2011 Vítězství v I. kategorii okresního kola Olympiády v českém jazyce je naše!

Vítězství v I. kategorii okresního kola Olympiády v českém jazyce je naše! Dne 22. 3. 2011 se čtyři studentky našeho gymnázia zúčastnily okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo na ZŠ Modřice. Byly to nejlepší účastnice kola školního v I. kategorii: Martina Jelínková a Eva Eliášová (obě z kvarty) a ve II. kategorii: Gabriela Hrdová (7.A) a Edita Kocábová (8.A). Všechny čtyři se vyrovnaly s úskalími jednotlivých úkolů olympiády jak v jazykové, tak i slohové části velmi dobře. Velikou radost nám však udělala Martina Jelínková, která z 59 zúčastněných studentů a žáků obsadila ve své kategorii 1. místo!

Martině upřímně blahopřejeme a budeme jí držet palce, aby stejně pěkné ocenění své práce získala i v kole krajském, které se bude konat počátkem měsíce května.

Jana Chocholáčová

28.3.2011 Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 9. března se studenti našeho gymnázia zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády na ZŠ v Modřicích, kde dosáhli velice pěkných výsledků. V kategorii A obsadil student primy Jakub Ševčík 7. místo z 21 soutěžících, v kategorii B se na 3. místě z 23 soutěžících umístila studentka sekundy Veronika Hándlová a v kategorii C skončil na 4. místě z 24 soutěžících student kvarty Pavel Ptáček. Nejúspěšnější byla Petra Veselá ze sexty, která vybojovala mezi 14. soutěžícími skvělé 1. místo a postupuje do krajského kola, které proběhně 7. dubna na Biskupském gymnáziu v Brně. Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme k jejich úspěchu.

Hana Brabcová

25.3.2011 Školní kolo soutěže Rubikon

Dne 11. března se v tělocvičně našeho gymnázia konalo školní kolo soutěže Rubikon. Akce se účastnilo šest soutěžních týmů z primy, sekundy, tercie a kvarty. Soutěž probíhala postupně celkem v pěti kolech. První kolo prověřilo teoretické znalosti soutěžících z oblasti práva a zákonů. Ve druhém kole mohli zase pro změnu prokázat svou manuální zručnost a rychlost při stavění věží z dřevěných kostek. Třetí kolo bylo pro řadu členů soutěžních týmů zřejmě nejnáročnější, neboť museli během minutového časového limitu veřejně prezentovat svůj pohled a názor na určité téma. Ve čtvrtém kole bylo třeba co nejrychleji plnit různé praktické i teoretické úkoly. Poslední páté kolo mohlo výrazně zamíchat s pořadím. Soutěžní týmy posuzovaly, zda ukázky textů z různých vědních oborů jsou pravdivé či nikoli, a na své odpovědi sázely své dosud získané body. Mohly se tak v celkovém hodnocení výrazně posunout dopředu či naopak hodně ztratit. Prvním a druhým vítězným týmem se nakonec stali studenti z kvarty a třetí místo obsadili soutěžící z tercie. Děkujeme členům poroty za jejich hodnocení, všem soutěžícím za účast a divákům z řad spolužáků za podporu. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchu v oblastním kole.

Školní kolo soutěže Rubikon Školní kolo soutěže Rubikon Školní kolo soutěže Rubikon Školní kolo soutěže Rubikon

Robert Bezděk

24.3.2011 Soutěž Finanční gramotnost

Soutěž Finanční gramotnost Soutěž Finanční gramotnostV letošním školním roce se studenti naší školy poprvé zapojili do soutěže, kterou organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem „Finanční gramotnost“. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, pro studenty nižšího a vyššího gymnázia. Soutěžilo se on line formou, žáci museli ukázat své teoretické i praktické znalosti v oblasti bankovnictví, orientaci při tvorbě domácích rozpočtů, odpovídali i na otázky týkající se ochrany spotřebitelů při jednání s obchodníky. To vše jsou znalosti nezbytné k životu v dnešním světě. Ve školním kole soutěžili studenti každý sám za sebe, tři nejlepší v každé kategorii vytvoří tým, který nás bude reprezentovat v okresním kole. Studentům děkujeme za účast, těm nejlepším blahopřejeme a věříme, že se svými znalostmi nezapadnou ani v dalších kolech.

Výsledky I. kategorie – nižší gymnázium
Pořadí Jméno třída
1. Kopuletý Lukáš 3.A
2. Jurajda Tomáš 3.A
3. Rouzek Miloš 3.A
4. Procházka Michal 2.A
5. Lipecký Patrik 3.A
6. Beránek Jan 4.A
Výsledky II. kategorie – vyšší gymnázium
Pořadí Jméno třída
1. Hrabovský Tomáš 4.C
2. Kratochvíl Jiří 3.C
3. Krejčík Marek 5.A
4. Pavlíková Jana 5.A
5. Šalplachta Jakub 7.A
6. Kadlecová Lucie 6.A

Antonín Šerý

22.3.2011 Beseda s poslankyní Evropského parlamentu

Beseda s poslankyní Evropského parlamentu Dne 25. února se na našem gymnáziu konala beseda s poslankyní Evropského parlamentu Ing. Zuzanou Brzobohatou, která byla zvolena za Českou stranu sociálně demokratickou. Besedy se zúčastnili studentky a studenti ze tříd 7.A a 3.C. Teoretické informace o fungování Evropského parlamentu z hodin ZSV si tak mohli doplnit a poslechnout si také praktické a osobní zkušenosti člověka, který v této instituci pracuje.

Robert Bezděk

9.3.2011 Studentský ples

Studentský plesV pátek 4. března 2011 se konal v ivančickém Besedním domě studentský ples Gymnázia Jana Blahoslava, již tradičně pořádaný Nadačním fondem gymnázia Jana Blahoslava a třetími ročníky. Tentokrát se nesl v duchu královské hry – šachy. Na stolech černobílé šachovnice, ve vázách černobílé květiny, po stranách sálu a na galerii černé a bílé balónky. Na pódiu černé věže a bílí pěšci, za muzikanty šachovnice s korunkami a uprostřed znak gymnázia.

Studentský plesStudentský ples byl zahájen studentskou hymnou Gaudeamus igitur a ředitelem školy doktorem Antonínem Šerým, který popřál všem pěknou zábavu.

Po úvodním předtančení Tanečního klubu Orion Oslavany se za doprovodu hudební skupiny ESO a zpěvu Veroniky Šotové se začalo „plesat“. V rámci společenského večera vystoupili ještě s hip-hopovým tancem členové Taneční školy manželů Novosádových a jazzová hudební skupina složená ze studentů gymnázia HAHAR. Ve vinárně probíhala diskotéka.

Studentský plesSamozřejmě nechyběla ani bohatá tombola. Ceny z malé tomboly si bylo možné vyzvednout v průběhu večera, losování cen velké tomboly proběhlo po půlnoci.

Pořadatelé plesu doufají, že si každý z návštěvníků něco odnesl, ať už některou z cen, nebo krásný zážitek.

Studentský ples Studentský ples Studentský ples Studentský ples

plesový výbor

9.3.2011 Konverzační soutěž v německém jazyce

Konverzační soutěž v německém jazyceV únoru a počátkem března roku 2011 se konala okresní a krajská kola Konverzační soutěže v německém jazyce. Zástupkyně v okresním kole, tedy studentky, které vyhrály kolo školní, jsme měli v obou kategoriích: v kategorii II.B to byla Martina Ondrová z kvarty a v kategorii III.A Karolína Krejčí ze 2.C. Obě dvě studentky splnily svůj úkol víc než dobře a přivezly z Brna velmi pěkná ocenění: Martina Ondrová svoji kategorii vyhrála a postoupila do kola krajského, kde nakonec vybojovala pěkné 6. místo. Karolína Krejčí se umístila v okresním kole na místě třetím. Oběma studentkám blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a za velký kus práce navíc při přípravě na soutěž.

Za komisi NJ Jana Chocholáčová

9.3.2011 Recitační soutěž

Recitační soutěžTaké recitace je jedním z uměleckých oborů, který má na naší škole své ctitele. Každoročně se naši studenti účastní školního i okresního kola hned v několika kategoriích. Letos dosáhla výrazného úspěchu v okresním kole v nejvyšší kategorii studentka kvarty Adéla Rausová, která si vybojoval v silné konkurenci 23 recitátorů krásné 2. místo a postup do kola krajského. To se bude konat v Brně v polovině dubna. Adéle blahopřejeme a budeme jí držet palce při soutěžení i nadále.

Jana Chocholáčová

9.3.2011 Beseda

Beseda s pracovnící Zdravotnické záchranné služby paní Hanou Ralenovskou Beseda s pracovnící Zdravotnické záchranné služby paní Hanou Ralenovskou V pátek 4. 3. 2011 se studenti 3.A v rámci výuky biologie zúčastnili besedy s pracovnicí Zdravotnické záchranné služby v Ivančicích paní Hanou Ralenovskou. Během besedy se studenti naučili poskytovat první pomoc v různých situacích, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Zajímavá beseda byla doplněna názornou prezentací obrázků a videí. Díky novým informacím si tak studenti mohli rozšířit své dosavadní vědomosti a uvědomili si, jak důležitá je znalost první pomoci při záchraně lidských životů. Paní Haně Ralenovské za její poutavou besedu velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Hana Brabcová

3.3.2011 Okrskové kolo starších žáků v košíkové

Okrskové kolo starších žáků v košíkové Dne 28.2.2011 proběhlo v městské hale v Ivančicích okrskové kolo starších žáků v košíkové. Zúčastnili se i naši studenti . Družstvo tvořili Lukáš Urban, Pavel Urban, Tadeáš Górny, Pavel Ptáček, Vojtěch Badin, Martin Michalica, Daniel Mařík, Ondřej Fučík, Pavel Motl, Zdeněk Schoř a Zdeněk Ševčík.První utkání jsme sehráli s týmem Ořechova, který celý turnaj vyhrál. V tomto zápase jsme prohráli rozdílem 10 bodů, ale soupeř byl nad naše síly.V dalších zápasech jsme porazili obě základní školy z Ivančic –„ Brněnku i Menšíka“ a skončili jsme na pěkném druhém místě. Naši hráči celý turnaj odehráli velmi dobře a určitě budou v příštím roce bojovat o postup do okresního kola.

Zdeněk Missbach

3.3.2011 Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Dne 23.2.2011 proběhlo v areálu Střediska volného času na ul. Kounická 70 okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnily studentky našeho gymnázia Jana Štercová (7.A), Karolína Krejčí (2.C), Barbora Levíčková (4.A) a Veronika Hándlová (2.A).

Ve všech kategoriích proběhl nejprve poslechový test, po kterém následovala konverzace na vylosované téma. Ve kategorii III se Jana Štercová se umístila na 6. místě (62 b/70b) a Karolína Krejčí na 3. místě (68 b/70 b).V kategorii II B se Barbora Levíčková umístila na 3. místě (29 b/33 b). V kategorii I B se Veronika Hándlová umístila na 1. místě (35 b/35 b).

Všem zúčastněným blahopřejeme k vynikajícím výsledkům.

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Jana Ďatková

21.2.2011 Biologická olympiáda kategorie B

Biologická olympiáda kategorie BV úterý 15. února 2011 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie B. Soutěžící studenti plnili dva praktické úkoly na téma Ochrana přírody z pohledu biologa. Dále určovali 30 přírodnin a řešili vědomostní test s 30 otázkami. Celkem mohli dosáhnout 100 bodů.

Celkové umístění soutěžících:

  • 1. místo: Petra Veselá (6. A), 78 bodů
  • 2. místo: Martina Kadlecová (5. A), 66 bodů
  • 3. místo: Vladimír Chytka (1. C), 50 bodů
  • 4. místo: Lucie Tauberová (5. A), 40 bodů

Všem blahopřeji k dosaženým výsledkům a postupujícím přeji hodně úspěchů v krajském kole.

Ivan Bulva

11.2.2011 Školní kolo Biologické olympiády

Školní kolo Biologické olympiády Školní kolo Biologické olympiády Ve středu 9. února 2011 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie A. Soutěžící studentky plnily dvě praktické úkoly na téma Ochrana přírody z pohledu biologa, určovaly 30 přírodnin a řešily vědomostní test s 30 otázkami. Celkový možný počet bodů byl 100.

Celkové umístění soutěžících:

  • 1. místo: Chládková Pavlína (7.A), 81 b.
  • 2. místo: Kocábová Edita (8.A), 67,5 b.
  • 3. místo: Šancová Kateřina (7.A), 59,5 b.
  • 4. místo: Sachsová Martina (3.C), 45 b.

Všem blahopřeji k dosaženým výsledkům a postupujícím přeji hodně úspěchů v krajském kole.

Bulva Ivan

8.2.2011 Okresní kolo Dějepisné olympiády

Okresní kolo Dějepisné olympiády Dne 1. února 2011 se na tišnovském gymnáziu konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnili se ho studenti Michal Kadlec, Vojtěch Adam (4.A) a Tomáš Jordánek (3.A). Tito studenti dosáhli nejlepších výsledků ve školním kole Dějepisné olympiády, které se konalo na naší škole dne 15. listopadu 2010. Tématem letošního ročníku dějepisné olympiády bylo zdraví a nemoc v dějinách lidstva. V konkurenci několika desítek dalších účastníků získal krásné 3. místo Michal Kadlec z kvarty. K vynikajícímu výsledku srdečně blahopřejeme.

Robert Bezděk

3.2.2011 Demonstrační experimenty z fyziky pro studenty středních škol

Demonstrační experimenty z fyziky pro studenty středních škol Díky iniciativě pana Mgr. Dubčáka jsme měli možnost shlédnout řadu pokusů z fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Ačkoliv mě zprvu příliš nenadchla představa, že budu polovinu dne sledovat jak se kývá kyvadlo a druhou poslouchat zajímavosti z oblasti elektřiny a magnetismu, nakonec se ukázalo, že i fyzika může být velice zábavná.

Možná to bylo díky příjemnému výkladu pana doc. Bochníčka, který se nám dokonale připravenými a zvládnutými pokusy snažil dokázat, že kmitání a vlnění může být zajímavé. Také k tomu jistě přispěl fakt, že se nám pan doc. Konečný snažil přiblížit humornou formou putování mikrovlnných vln tím, že nám doporučil zatelefonovat si z kontejneru.

Rozhodně si myslím, že dopoledne strávené v blízkosti dvou fyzikálních zapálenců mi byl velice ku prospěchu. No uznejte, kdo by si byl pomyslel, že se žárovka v mikrovlnné troubě sama rozsvítí?

Demonstrační experimenty z fyziky pro studenty středních škol Demonstrační experimenty z fyziky pro studenty středních škol Demonstrační experimenty z fyziky pro studenty středních škol Demonstrační experimenty z fyziky pro studenty středních škol

Tabea Schweizerová

3.2.2011 Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce V pátek 28. ledna 2011 se konalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Téměř čtyřicet studentů a studentek soupeřilo ve třech kategoriích – I.B (prima, sekunda), II.B (tercie, kvarta) a III. (kvinta – septima, 1.C – 3.C). Porota zhodnotila jejich výkony takto:

Kategorie I.B
Umístění Jméno třída
1. místo Veronika Hándlová sekunda
2. místo Dominik Ondra sekunda
3. místo Daniel Konečný sekunda
Kategorie II.B
Umístění Jméno třída
1. místo Barbora Levíčková kvarta
2. místo Adéla Rausová kvarta
3. místo Zuzana Kadlecová tercie
Kategorie III.
Umístění Jméno třída
1. místo Karolína Krejčí 2.C
2. místo Jana Štercová septima
3. místo Zdeněk Horák septima

Blahopřejeme a soutěžícím umístěným na prvních místech a v kategorii III. na 1. a 2. místě přejeme hodně úspěchů v okresním kole 23. 2. 2011!

Konverzační soutěž v anglickém jazyce Konverzační soutěž v anglickém jazyce Konverzační soutěž v anglickém jazyce Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Za komisi AJ Eva Fukanová

28.1.2011 Zveřejnění kritérií přijímacího řízení

V souladu s §60 odst. 3a) zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme v sekci Přijímací řízení kritéria přijímání uchazečů ke studiu na GJB Ivančice pro školní rok 2011/12.

Zde také najdete formuláře přihlášky ke studiu na GJB Ivančice.

Antonín Šerý

25.1.2011 Vynikající výsledky v testování KEA (Komplexní evaluační analýza)

Ocenění společnosti Scio

Vynikající výsledky v testování KEA (Komplexní evaluační analýza)Vynikající výsledky v testování KEA (Komplexní evaluační analýza) Ve školním roce 2007/2008 jsme přihlásili tehdejší primány do čtyřletého projektu společnosti Scio nazvaného KEA (Komplexní evaluační analýza). Po dobu trvání projektu byli žáci testováni z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Každý rok obdrželi jmenovité komentované výsledkové listy a letos – na závěr testování – zprávu o tzv. relativním posunu žáka (porovnání výsledků, kterých žák dosáhl při testování v letech 2007 až 2011).

V letošním vyhodnocení se několik našich studentů dostalo mezi nejlepší v Jihomoravském kraji. Ocenění získali Vojtěch Adam – za nejlepší výsledek mezi žáky víceletých gymnázií v testu z českého jazyka a za druhý nejlepší výsledek mezi žáky víceletých gymnázií v testu z anglického jazyka, Pavel Záděra – za druhý nejlepší výsledek mezi žáky víceletých gymnázií v testu z českého jazyka, Marie Horká a Kateřina Sychrová za třetí nejlepší výsledek mezi žáky víceletých gymnázií v testu z českého jazyka.

Věříme, že žákům účast v evaluačním projektu přinesla řadu užitečných informací a pomůže jim v dalším studiu. Gratulujeme k dosaženému úspěchu a přejeme hodně dalších studijních úspěchů.

Vynikající výsledky v testování KEA (Komplexní evaluační analýza) Vynikající výsledky v testování KEA (Komplexní evaluační analýza) Vynikající výsledky v testování KEA (Komplexní evaluační analýza) Vynikající výsledky v testování KEA (Komplexní evaluační analýza) Vynikající výsledky v testování KEA (Komplexní evaluační analýza)

Božena Pokorná

25.1.2011 Beseda s Ing. Danou Drábovou

Dne 12. 1. 2011 jsme se s 21 studenty z 2. a 3. ročníků gymnázia a 6. a 7. roč. osmiletého gymnázia zúčastnili besedy s Ing. Danou Drábovou ředitelkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Beseda se konala v kině Pasáž v Třebíči. Zúčastnilo se jí asi 150 studentů z několika partnerských škol skupiny ČEZ.

Besedu zorganizovala a řídila paní Linda Štraubová, specialistka pro nábor ČEZ, Jaderná el. Dukovany. V úvodu přestavila studentům možnosti spolupráce studentů a škol se skupinou ČEZ a zapojení do různých soutěží podporovaných skupinou ČEZ, seznámila studenty s projektem Jaderná maturita.

Poté dostala slovo Ing.Dana Drábová. Uvedla několik zajímavých informací o energii, rostoucí spotřebě energie, její výrobě v různých typech elektráren především v jaderných u nás i ve světě. Nastínila výhled do budoucnosti v oblasti jaderné energetiky, zmínila potřebu nových odborníků z oblasti techniky a energetiky. V závěru besedy měli studenti možnost se ptát. Zajímali o problematiku uložiště a dalšího využití pou